โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้า นางสาวปพิชญา ศิลปักษา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อทำแบบสอบถาม U2T-SROI เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาชุมชน และเมื่อได้มีโอกาสลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้สอบถามจากหน่วยงานต่างๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อหาข้อมูลและสอบถามความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมครั้งต่อไปเป็นไปได้อย่างประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ตำบลถาวร ได้ร่วมประชุมและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม โดยใช้แบบสอบถามตามโครงการการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคม U2T-SROI โดยมีทั้งหมด 11 เป้าหมาย คือ 1.ตำบลเป้าหมาย 2.ลูกจ้างโครงการ 3.ครอบครัวลูกจ้าง 4.ชุมชนภายใน 5.ชุมชนภายนอก 6.อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 7.เจ้าหน้าที่โครงการ 8.ผู้แทนตำบล 9.หน่วยงานภาครัฐ 10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ11. เอกชนในพื้นที่ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจเป้าหมายที่ 10 และ 11

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมดำเนินงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ที่ดำเนินงานในด้านหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยได้ลงพื้นที่หมู่ 10 และได้สอบถามจากท่านผู้ใหญ่บ้าน นายจิราทีปต์  คาดกระโทก โดยมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโคกสำราญ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านมา โดยทางผู้ใหญ่บ้านเองได้ให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมอบรมกับทางโครง U2T มาโดยตลอด และได้กล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นมีประโยชน์มาก สามารถนำมาพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพและยังช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนให้สามารถนำไปปรับใช้ในระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

 

จากนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของหน่วยงานเอกชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยไปที่ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างชื่อ”โชคสกุลทอง” ได้สอบถามข้อมูลแบบสอบถามจากนางสาวพัชริน ทองดล ซึ่งเป็นเจ้าของร้านและได้กล่าวว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ที่ไม่อยากเดินทางไกลเพื่อเข้าไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างในเมือง และทางร้านได้มีมาตรการการป้องกันโควิด-19 โดยให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านทุกครั้ง ซึ่งทางร้านได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

 

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในการดำเนินงาน การได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนจึงทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มอบโอกาสในการทำงานให้แก่ข้าพเจ้า ขอบคุณสมาชิกในกลุ่มทุกคนที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

 

วีดีโอปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

อื่นๆ

เมนู