1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

ED03 การสร้างและพัฒนาเชิงปฏิบัติการด้านการนำเที่ยวในตำบลถาวรและการใช้สื่อออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวตำบลถาวร

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ข้าพเจ้า นาย วรายุทธ์ ทองดี ประเภทประชาชน
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานU2t ได้เข้าร่วมอบรมเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับความรู้จากวิทยากรและจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลถาวร ช่วยให้ข้อมูลแหล่งพื้นที่ต่าง ๆ อาหารและ สถานที่สำคัญที่สามารถนำมาสร้างเส้นการท่องเที่ยวในตำบลถาวรได้ หลังจากการนำข้อมูลความรู้ที่ได้จากวิทยากรและผู้นำชุมชนแล้วทีมงานU2t ได้นำข้อมูลที่ได้มาแยกเป็นหัวข้อโดยการแบ่งตามรูปแบบหมวดหมู่วัฒนธรรม (Category) โดยแบ่งเป็น แหล่งธรรมชาติ สถาปัตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะการแสดง งานช่างฝีมือตั้งเดิมวรรณกรรมพื้นบ้าน ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล กีฬาภูมิปัญญาไทยและภาษาเพื่อเก็บข้อมูลโดยการลงสำรวจพื้นที่จริงและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อไป
ในเดือนพฤศจิกายนข้าพเจ้าเเละทีมงานรวมทั้งคณะอาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมโครงการแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในตำบลถาวร โดย อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา และอาจารย์ ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ โดยประเด็นในการอบรม คือ การแนะนำการรวบรวมข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ร้านอาหาร ฯลฯ ในตำบลถาวร ทั้งชื่อสถานที่ ภายถ่าย และพิกัดสถานที่ เพื่อสร้างแอปพลิเคชันสำหรับค้นหาสถานที่ในตำบลถาวร ให้สามารถค้นหาได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น และการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอ รวมถึงการปรับแต่งรูปภาพและการตัดต่อวิดีโอ เพื่อให้มีความน่าสนใจในการนำเสนอสถานที่ต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกสบายและความน่าสนใจในการมาท่องเที่ยวในตำบลถาวร ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ง่ายขึ้น

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม CBD ซึ่งการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามนี้ ทีทั้งหมด 10 หัวข้อ ได้แก่ 1) ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2) แหล่งท่องเที่ยว 3) ที่พัก/โรงแรม 4) ร้านอาหารในท้องถิ่น 5) อาหารทีน่าสนใจประจำถิ่น 6) เกษตรกรในท้องถิ่น 7) พืชในท้องถิ่น 8) สัตว์ในท้องถิ่น 9) ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 10) แหลงน้ำในท้องถิ่น ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูล พืชในท้องถิ่น เเละ สัตว์ในท้องถิ่น

การปฏิบัติหน้าที่ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าขอขอบคุณทีมงาน U2T ตำบลถาวรที่เข็มแข็งตลอดการทำงานและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด รวมทั้งชาวบ้านในตำบลถาวรที่ให้ข้อมูลเเก่ทีมงานเป็นอย่างดี


อื่นๆ

เมนู