ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงต้นเดือนเมษายนข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ดำเนินการเก็บตกข้อมูล 01 02 ที่ยังหลงเหลืออยู่บางส่วน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ เช่น รายได้ รายจ่าย หนี้สิน เป็นต้น เเต่เนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการเเผร่ระบาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจึงทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างยาก เเต่ข้าพเจ้าเเละทีมงานได้ดำเนินการ  ได้สำเร็จตามเป้าหมายทที่กำหนดไว้

หลังจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ข้าพเจ้าได้ดำเนินการอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ตามเป้าหมายที่ได้กำหนด

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนเมษายน ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู