ข้าพเจ้า นางสาววรัญญา ทิพวัน  ประเภท กพร.

ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ปฏิบัติงาน ณ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง ฝ่ายศูนย์ดำรงธรรม

การปฏิบัติงานภายในเดือน มิถุนายน ตัวข้าพเจ้าก็รับมอบหมายให้ปฏิบัติหลายหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อขอบข่ายของงาน โดยทางปลัดก็มอบหมายให้ช่วย รับหนังสือ , ออกเลขหนังสือ ชั่วคราวเนื่องจากพี่เจ้าหน้าที่ประจำห้องติดธุระ พี่เจ้าหน้าที่ก็ช่วยสอนขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายงานอื่นๆ ดังนี้

เข้าเวรจุดคัดกรอง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3 มีการแพร่ระบาดที่รวดเร็วกว่า ระลอก 1 และระลอก2  เพื่อเป็นการป้องกัน จึงได้มีการจัดเวรประจำจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ที่ว่าการอำเภอโนนดินแดง โดยประจำจุดคัดกรองจะมีการให้ลงชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  วัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากผ้า

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น . ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ณ หอประชุมเราสู้ อำเภอโนนดินแดง

เวลา 11.30 น.   ได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2564 ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง

เวลา 13.30 น.  ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถายน 2564

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล  4  พฤษภาคม 2564

ทางที่ว่าการอำเภอได้มีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชลักการะและพานพุ่ม  รวมทั้งพิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

การประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยได้ชี้แจงข้อราชการนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมมอบหนังสือสำคัญแต่งตั้งและประดับขีดแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 3ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง

เวลา 13.30 น.

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” กิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงและคณะครูฯ เพื่อนำไปมอบให้แก่นักศึกษาที่ถูกกักตัว ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดงพร้อมด้วยคณะครูฯ นักเรียนนักศึกษา และจิตอาสาพระราชทาน 904 ร่วมกิจกรรมฯ ณ โดมเอนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 น. -15.00 น.

ร่วมกับทาง โรงพยาบาลโนนดินแดงอำนวยความสะดวก และให้บริการผู้ที่มาใช้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้ ก็เป็นไปอย่างราบรื่น ปฏิบัติงานแบบระมัดระวังตัว ป้องกันตัวเองตามมาตราการการป้องเชื้อไวรัส โควิด-19 เพราะบางงานที่ได้รับมอบหมายต้องพบปะผู้คนมากมาย แต่ถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน

 

วิดีโอ :

อื่นๆ

เมนู