ข้าพเจ้า นางสาวกาญจนา  จิตวงค์  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลถาวร

           หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                  (๑ ตำบล ๑      มหาวิทยาลัย) (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

                 

         ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ฝึกอบรมพัฒนาสัมมมาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลถาวร เมื่อวันที่ 1-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้อบรมได้หัวข้อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มสมุไพรเพื่อสุขภาพ โดยได้ศึกษาเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ความรู้บรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย แนวทางหลักการ การออกแบบ ชื่อแบรนด์ให้เป็นที่น่าจดจำ โดยชื่อแบรนด์นั้นไม่ควรเกิน 3 พยางค์ จะทำให้จำง่าย และเป็นที่รู้จักได้มากขึ้น ส่วน การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให้เน้นอัตลักษณ์โดดเด่นในชุมชน จากการสำรวจความหลากหลายและความโดนเด่นของชุมชนตำบลถาวร ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันเสนอความคิดเห็น และโหวดในการตั้งชื่อแบรนด์ให้แตกต่าง จึงได้ชื่อว่า ภูถาวร เป็นชื่อแบรนด์ และร่วมกันเสนอตราสัญลักษณ์โลโก้ ภูถาวรให้โดดเด่นมากขึ้น ด้วยการนำสัญลักษณ์ของบั้งไฟแทนประเพณีบุญบั้งไฟ ภูเขาแทนเขาหลุบซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรม ความเชื่อของชาวบ้านในตำบล นำมาตกแต่ง ออกแบบลวดลายให้ลงตัว และร่วมกันเลือกโลโก้แบรนด์ และปรับตามความเหมาะสมโดยการเพิ่มส่วนของหัวพญานาคเข้าไปยังโลโก้ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้โดเด่นยิ่งขึ้น โลโก้ที่ออกแบบสมบูรณ์และมีความหมายที่แสดงให้เห็นว่า นี่แหละตำบลถาวร พร้อมนำไปจดชื่อลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ร่วมด้วย

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการการแข่งขัน  HACKATON  ด้วยการถ่ายทำวิดิโอเพื่อสื่อความหมาย  เป้าหมายการพัฒนาตำบลถาวรภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ให้ประสบผลสำเร็จด้วยวิธีการผลักดันของทีมงาน  ชาวบ้านในพื้นที่  ทรัพยากรที่มีคุณค่าในชมชน  ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด สามารถนำทรัพยากรเหล่านั้นมาสร้างรายได้  สร้างงาน  สร้างอาชีพให้ผู้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ระดับหนึ่ง  

 

 


ข้าพเจ้าและทีมงานได้อบรมพัฒนาสัมมาชีพต่อเนื่องกัน ในหัวข้อการสร้างมาตรฐานน้ำดื่มสมุนไพรให้ถูกหลักอนามัย เรียนรู้จากวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการตรวจวัดคุณภาพอาหารจากสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ได้ให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำดื่มสมุนไพร ให้เก็บได้นานมากขึ้น ด้วยหลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ชี้แจงค่ามาตรฐานอาหารปลอดภัยแต่ละชนิด ว่าควรมีหรือไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ปะปนอยู่ในอาหารปริมาณมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาอาหารแปรรูปแต่ละชนิด นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกัยการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ เรียดสั้นไปว่า มผช. ซึ่งผลิตภัณฑ์ด้านอาหารทุกชนิดการจะขอมาตรฐานตรงนี้ได้ต้องผ่าน อย. ก่อนจึงจะสามารถขอได้ ทางวิทยากรจึงได้ชี้แนะวิธีการทำอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงเรือนแบบปิดที่มีการแบ่งสัดส่วนของห้องอย่างชัดเจนในกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน ตาทมระเบียบการออกเลขทะเบียนจดแจ้ง อย. โดยโรงเรือนต้องแยกออกมาจากตัวบ้านหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ไม่ใช้โรงเรือนผลิต

อื่นๆ

เมนู