1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19ของตำบลถาวร ประจำเดือนสิงหาคม

ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง ผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19ของตำบลถาวร ประจำเดือนสิงหาคม

ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่20 กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว โดยได้สำรวจเกี่ยวกับอาชีพในตำบล พืชในท้องถิ่น สัตว์เลี้ยง และผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้าน ซึ่งในการสำรวจจะได้ข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมมากมาย พบข้อมูล ดังต่อไปนี้

สำรวจเก็บข้อมูลพื้นในท้องถิ่น ก่อนที่จะลงพื้นที่ในการสำรวจได้ไปสอบถามกับเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเกษตรกรได้ให้คำชี้เเนะเป็นอย่างดี ทำให้สำรวจพื้นในท้องถิ่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเเต่มีปัญหาหรืออุปสรรคก็คือ เมื่อไปถึงพื้นที่ป่าเเล้ว มีพืชบ้างชนิดที่ไม่ทราบชื่อ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกรอกข้อมูล จึงได้ไปสอบถามเกษตรในพื้นที่ที่มีความรู้ทางด้านนี้ ซึ่งพื้นที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้มีอยู่หลายชนิด ได้เเก่ ตะเเบก กระเจียวเเดงเเละขาว หนามกระทิง ยอป่า เป็นต้น

สำรวจบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และย้ายกลับมาอยู่บ้าน พบว่ามีไม่น้อยกว่า 60 ราย ที่ย้ายกลับมารักษาตัวที่บ้าน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของต่างจังหวัดที่ชาวบ้านในตำบลถาวรไปทำงานยังคงจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างอย่างต่อเนื่อง โดยมีบางส่วนที่ยังคงกักตัวเพื่อที่จะดูอาการก่อนกลับมาอยู่รวมกับคนในชุมชน ข้าพเจ้าแล้วทีมงานจึงไม่สามารถลงพื้นที่และสำรวจขอข้อมูลส่วนตัวได้ทั้งหมด จึงได้ขอความอนุเคราะห์เพื่อที่จะสอบถามข้อมูลจากอสม. และผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อขอข้อมูล ซึ่งได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ในการทำงานของข้าพเจ้าแล้วทีมงานเป็นอย่างมาก

สำรวจอาชีพในตำบลถาวร ส่วนใหญ่ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกร แบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

1.ด้านการปลูกพืชผล พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกนาข้าวเป็นหลัก รองลงมาจะเป็น  อ้อย, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, เป็นต้น

2.ด้านปศุสัตว์ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เป็นจำนวนมาก

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู