ข้าพเจ้า นายดนุพล บุญจันทร์ ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในช่วงวันที่20 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมจากเดือนที่แล้ว โดยได้สำรวจเกี่ยวกับอาชีพในตำบล  คือ สัตว์เลี้ยง ซึ่งในการสำรวจจะได้ข้อมูลต่างๆมาเพิ่มเติมมากมาย พบข้อมูล ดังต่อไปนี้

จากการสำรวจเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ก่อนที่จะลงพื้นที่ในการสำรวจได้ไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปขอรายชื่อเกษตรกรในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ให้คำเเนะนำเป็นอย่างดี ทำให้การสำรวจในครั้งนี้สะดวกมากยิ่งขึ้น เเต่มีปัญหาหรืออุปสรรคก็คือ เมื่อไปถึงพื้นที่แล้วส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่า ทำให้ยากต่อการเข้าถึง ต้องทำการเดินเท้าเข้าไป ซึ่งบางพื้นที่มีระยะทางค่อนข้างไกล  จึงทำให้เกิดการล่าช้า

จากสำรวจสัตว์เลี้ยงในตำบลถาวรครั้งนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มการเกษตรที่อยู่คู่กับการปลูกพืชมายาวนาน เช่น ชาวบ้านที่ทำนาก็จะเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เพื่อใช้แรงงาน หรือสร้างผลผลิตรูปแบบอื่น ๆ ทว่าในปัจจุบันอาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยตรงก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ใช่แค่เลี้ยงไว้ใช้ทำประโยชน์ในด้านแรงงานเพียงอย่างเดียว ได้สำรวจประเภทการทำเกษตรไว้ดังนี้

ด้านอาหาร

เป็นกลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ขึ้นมา เพื่อใช้ทำเป็นอาหารและค้าขาย เช่น เป็ด, ไก่,ปลา,วัว,ควาย ฯลฯ ซึ่งสัตว์เหล่านี้เมื่อเจริญพันธุ์เหมาะสมกับการขายก็จะนำไปทำเป็นเนื้อสัตว์

ด้านการเพาะพันธุ์

การเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่จะเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีความสวยงามให้ได้ราคามากยิ่งขึ้น  เช่น  สุนัข, แมว ฯลฯ

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประจำเดือนกันยายน ED03 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู