ข้าพเจ้า นางสาววัชรพร เนาวบุตร ประเภทประชาชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพิ่มเติมร่วมกับทีมงานกลุ่มที่2 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน2564

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลองพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบสำรวจ01และ02ของตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแบบรายงาน01และ02พบว่า พืชในท้องถิ่นได้แก่ ดอกกระเจียว ผักอีสาบ กระเทียม หน่อไม้ เห็ดป่า สัตว์ในทัองถิ่นได้แก่ วัว ควาย หมู หมา ไก่ เป็ด แพะ อาหารประจำท้องถิ่นได้แก่ แกงเห็ดเขา ดักแด้ แกงหน่อไม้ น้ำพริกดอกกระเจียว

ความต้องการของชุมชนส่วนใหญ่อยากให้มีการอบรมเกี่ยวกับเกษตรกรและอยากให้มีการรองรับพืชผักผลผลิตของชุมชน

https://youtu.be/jjFbXAiGFLwhttps://youtu.be/jjFbXAiGFLw

อื่นๆ

เมนู