ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วสู่ประเทศ )

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน จะเป็นการลงพื้นที่และการสำรวจอาชีพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สืบเนื่องมาจากเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคมได้มีการลงพื้นที่สำรวจคนในชุมและกรอกแบบฟอร์ม 01  แบบฟอร์ม02 จากการสำรวจดิฉันได้พบว่าคนในชุมชนตำบลยายแย้มของเราได้ประกอบอาชีพ เกษตรกกรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพหัตถกรรมที่เป็นได้ทั้งอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมที่ว่างจากการเพาะปลูก คนในชุมชนยายแย้มวัฒนาได้มีการรวมกลุ่มเผื่อหารายได้ให้กับชุมชนและเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับชุมชน เช่นการทอผ้าไหม การทำข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ปลาส้ม การทำดอกไม้จันทน์ การจักรสาน

การลงพื้นที่ประจำดือนเมษายนที่เราได้ลงพื้นที่กลุ่มการทอกก กลุ่มการทอผ้าไหม ซึ่งการทอผ้าไหมกลุ่มสตรี ของบ้านโนนเจริญ สิ่งที่ทำให้ได้รับความสนใจมากคือการใช้วิธีย้อมไหม    การย้อมผ้าไหมจะใช้สีที่มาจากธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ง่ายในชุมชนและยังสมารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมของชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู