ชื่อบทความ : ED04 –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือน ธันวาคม

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวดรุณี วิชัยรัมย์

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 2  คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา โดยการลงพื้นที่  ณ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และ บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  ลงรับหนังสือทางราชการ บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกแบบตรวจสอบสถานประกอบการ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกเงินสมทบของสถานประกอบการ บันทึกการขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีเจ็บป่วย บันทึกหนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน จัดทำหนังสือเตือนให้ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบมาตรา 39 จัดทำหนังสือเตือนให้ชำระเงินคืนกรณีว่างงาน (เตือนครั้งที่ 1) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู