ตำบลเจริญสุขเป็นตำบลที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม ทั้งในด้านการท่องเที่ยว และมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนให้มีรายได้จนเกิดเป็นสินค้าประจำตำบลถือว่าเป็นการยกระดับตำบลให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจนมีผู้คนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในตำบล รวมไปถึงการมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าอย่างเช่นวัดเขาพระอังคารอีกด้วย

วัดเขาอังคารถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีอายุราวกว่า 1,000 ปีเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างมานานในยุคขอมเรืองอำนาจเป็นความสวยงามของพุทธศิลป์ผสมกับศิลป์ขอม จึงเป็นวัดที่มีความสวยงามแปลกตา ในตัวโบสถ์มีภาพจิตกรรมผาผนังในเรื่องราวของพุทธชาดกมีวัตถุธรรมเก่าแก่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก สร้างความศรัทธาให้แก่ผู้คนที่มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี นอกจากจะเป็นแหล่งวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาแล้ว ยังมีสิ่งที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกอย่างคือ ในด้านของธรรมชาติ ด้วยบริบทของภูเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดภูเขาไฟเก่าแก่ อายุประมาณ 700,000 ปีหากแต่ปัจจุบันได้ดับสนิทไปแล้ว จึงทำให้บริเวณล้อมรอบเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์นานาชนิด มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจากหลายๆพื้นที่ที่เข้ามาเยี่ยมชมความสวยงามของวัดเขาพระอังคารเพราะนอกจากจะได้มาสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังได้ดื่มด่ำธรรมชาติไปในตัวอีกด้วย

ปัจจุบันวัดเขาพระอังคารยังคงความสง่าสวยงามไว้ดังเดิม นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาด้านธรณีวิทยาอีกด้วย ทางข้าพเจ้าและทางทีมดำเนินงานจึงเล็งเห็นว่า การที่จะยกระดับเศรษฐกิจของทางตำบลให้ดียิ่งขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการยกระดับสิ่งที่มีอยู่เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับทางตำบลและถือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่ ทั้งยังสามารถช่วยให้ทางตำบลได้มีรายได้จากการยกระดับตำบลให้เป็นแหล่งทางเที่ยว ถือโอกาสเปิดมุมมองทางด้านเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นได้ในอนาคตยิ่งๆขึ้นไป

 

อื่นๆ

เมนู