การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ชื่อบทความ วิถีการดำรงชีพของชุมชนตำบลเจริญสุข

พื้นที่รับผิดชอบ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

นายจักรกฤษณ์  ดวงนิล (ประชาชน)

ในน้ำมีปลาในนามีข้าวส่วนข้างยอดบนเขาก็ยังมีพืชหลากหลายชนิดที่มีคุณค่าต่อคนในชุมชนและถือว่าเป็นสิ่งที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้แก่คนในชุมชนมาสู่รุ่นต่อรุ่น เนื่องจากมีระบบนิเวศที่ดีจึงมีแหล่งอาหารอยู่มากมาย ผู้คนในชุมชนไม่อดอยาก ใช้ชีวิตเรียบง่ายยึดหลักพอเพียง นำมาซึ่งความสุขในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่

คำที่กล่าวว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั้นก็สืบเนื่องมาจากในแต่ละปีชาวบ้านจะมีการทำไร่ทำนาหาของป่าและดักจับสัตว์น้ำเพื่อมาใช้ประกอบอาหารในการดำรงชีวิตในแบบวิถีของคนชนบท ที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดำรงวิถีชีวิตตามวิถีแบบดังเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคสมัยที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและใช้ทุ่นแรงในการทำมาหากินได้ดีกว่าเดิม เช่นการทำนาก็อาจจะมีเครื่องจักรมาใช้เพื่อทุ่นแรงและเพื่อให้มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแต่เดิมอาจได้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งถ้านำเครื่องจักรมาใช้ก็จะทำให้มีความรวดเร็วสะดวกสบายและได้ผลผลิตมากยิ่งขึ้นในการทำไร่ทำนา เมื่อเสร็จจากหน้าทำนาในช่วงนี้ชาวบ้านก็จะมีเวลาว่างเพื่อเข้าป่าหาของป่าอย่างเช่นนอโจด ดอกดินดอกกระเจียวและเห็ดป่านานาชนิดเป็นต้นส่วนของป่าที่ได้มาก็จะนำไปประกอบอาหารในครัวเรือนสามารถนำไปทำเมนูได้หลากหลายเช่นถ้าเป็นเห็ดก็จะนำไปแกงป่าเอาไว้กินกับข้าวสวยร้อนๆแต่ถ้าเป็นหน่อโจดก็จะนำมาต้มหรือนึ่งใส่ถุงเเล้วเก็บไว้กินได้นานหลายเดือน ส่วนของป่าบางส่วนที่เหลือก็จะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและเมื่อเหลื่อจากจำหน่ายในบางส่วนก็สามารถนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้อีกด้วยในแต่ละปีชาวบ้านตำบลเจริญสุขจะมีรายได้จากการหาของป่าส่วนรายได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณของป่าที่หามาได้ของป่าบางชนิดในหนึ่งปีจะมีเพียงหนึ่งครั้ง ทำให้มีราคาค่อนข้างสูงชาวบ้านเจริญสุขจึงได้รับผลพลอยได้จากการหาของป่าสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดีเมื่อหมดฤดูกาลหาของป่าก็จะเข้าสู่ฤดูการดักจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อมาใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนชาวบ้านก็จะมีการออกจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไปจนถึงช่วงฤดูน้ำลด

      ถือได้ว่าวิถี ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเจริญสุขนั้นยังคงดำรงวิถีการทำมาหากินแบบดั้งเดิมอยู่ก็คือการประกอบอาชีพและการทำมาหากินในช่วงฤดูกาลต่างๆแบบหมุนเวียนตามช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการทำไร่ทำนาการหาของป่าและการดักจับสัตว์น้ำในฤดูกาลต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่มีวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมขยันทำมาหากินเกื้อหนุนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นชุมชนตำบลเจริญสุขจึงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมในด้านแหล่งอาหารต่างๆจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

อื่นๆ

เมนู