การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ชื่อบทความ ผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในชุมชนเจริญสุข
พื้นที่รับผิดชอบ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
นายจักรกฤษณ์ ดวงนิล (ประชาชน)

ผักสวนครัวเป็นพืชผักที่ทุกครัวเรือนมักนิยมปลูกไว้ประจำบ้าน เนื่องจากประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ผู้คนที่นิยมทานผักที่ปลอดสารพิษส่วนใหญ่ล้วนมีสุขภาพที่ดีกันถ้วนหน้า นอกจากผักสวนครัวแล้วยังมีพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆ ที่ช่วยรักษาโรค บำรุงร่างกาย เนื่องจากคนในชุมชนยึดถือวิถีชีวิตดั้งเดิมจึงมีความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นอย่างดี ดังนั้นคนในชุมชนจึงนิยมปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรชนิดต่างๆเอาไว้เพื่อใช้ประกอบอาหารหรือใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆ ยกตัวอย่างผักสวนครัวเช่น หอม กระเทียม มะกรูด มะนาว พริก มะละกอ และผักใบเขียวชนิดต่างๆผักสวนครัวมีมากมายหลายชนิดในแต่ละครัวเรือนมักจะมีพืชผักหลากหลายชนิดไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ปลูกด้วยว่าต้องการหรือชื่นชอบผักชนิดใดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ชาวบ้านนิยมปลูกเพื่อใช้เป็นยาพื้นบ้านหรือยาแผนโบราณเพื่อใช้รักษาโรคต่างๆ ยกตัวอย่างพืชสมุนไพรเช่นฟ้าทลายโจร ใบบัวบก บอระเพ็ดและกระชายเป็นต้น สมุนไพรเหล่านี้สามารถพบเจอในพื้นที่ชุมชนอยู่เสมอเรียกว่าเป็นสมุนไพรภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดค้นขึ้นมานั่นเอง

ในชุมชนเจริญสุขก็มีพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นหลากหลายชนิดแต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารคุณค่าทางอาหารหรือสมุนไพรรักษาโรคสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และมีความสำคัญแก่คนในชุมชน ตามที่ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลเจริญสุขได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนข้าพเจ้าได้พบเห็นสิ่งดีๆหลายๆอย่าง เช่นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของคนในชุมชนการแบ่งปันสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใช้หรือพืชผักต่างๆสิ่งนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าคือน้ำใจของคนในชุมชนที่มีต่อกันมาช้านานส่วนพืชผักที่นำมาแบ่งปันกันก็ได้มาจากพืชผักสวนครัวที่ในแต่ละครัวเรือนปลูกไว้เพื่อใช้ประกอบอาหารในครัวเรื่อนของตน ไม่ว่าจะเป็นมะกรูดมะนาว มะละกอ พริก มะเขือ หรือผักอื่นๆหากครัวเรือนใหนขาดหรือต้องการผักชนิดใดในการประกอบอาหารก็สามารถหยิบยืมหรือขอแบ่งปันจากครัวเรือนใกล้เคียงได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรถือเป็นพืชประจำครัวเรือนที่มีความสำคัญต่อการใช้ประกอบอาหารหรือใช้เพื่อรักษาและบรรเทาอาการป่วยต่างๆเป็นพืชที่ทุกคนเรือนควรมีไว้ประจำในครัวเรือนถือได้ว่าพืชผักสวนครัวและเพื่อนสมุนไพรมีความสำคัญต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก

 

วิดีโอแสดงกิจกรรมของทีมงาน U2T ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมไปทำกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนธันวาคม ทำให้ชุมชนในพื้นที่เกิดรายได้ ความรู้ รวมถึงกำลังใจในการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนของตนเอง จนทำให้เห็นผลลัพธ์จากกิจกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ U2T ของพวกเรา คือ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Hackathon 2021 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู