ดิฉันนางสาวอิสราภา ครองไกรเวช (ภาคนักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือน มีนาคม จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02 และ06 เพิ่มเติมจากเดือน กุมภาพันธ์ ดิฉันได้รับหน้าที่ในการลงพื้นเก็บข้อมูล 3 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 3 บ้านโคกศรีละคร หมู่ที่ 8 บ้านป่ารัง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองแห้ว จากการสำรวจแบบฟอร์ม 01 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา รายได้หลักของครอบครัวก็มาจากการขายผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งที่ประชาชนได้เสนอแนะมาคือ อยากให้มีการช่วยพัฒนาทางด้านการเกษตร เช่น พันธุ์ข้าว พืชหลังฤดูการเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ และอยากให้มีการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ชุมชนและเพิ่มแสงสว่างให้ถนนที่ใช้ทางการเกษตร และอยากให้มีการอบรมส่งเสริมด้านอาชีพเสริม

จากการสำรวจแบบฟอร์ม 02 จะเป็นการสอบถามความรู้ความเข้าใจและความเสี่ยงเกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 ของประชาชน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส covid-19 พอสมควร รู้จักป้องกันตนเองจาก covid-19 รู้ว่าเวลาไปในที่คนเยอะๆ หรือที่สาธารณะ ก็จะต้องสวมแมส และใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ในการล้างมือ จากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้านจะไม่มีความเสี่ยงจาก covid-19 เนื่องจากคนส่วนใหญ่กลัว covid-19 จึงไม่ค่อยออกจากบ้านไปไหนหรือถ้าจะไปส่วนมากก็คือไปไร่ ไปนา ไปสวน 

 

ในวันที่ 6 มีนาคม ดิฉันได้มีโอกาสไปทำบุญถวายน้ำดื่มที่ วัดบ้านเจริญสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู