ข้าพเจ้านางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่
จากที่ข้าพเจ้าได้ลงปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคมได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารแบบฟอร์ม01 และ แบบฟอร์ม02 ในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ นำเอกสารมารวมรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์และสรุปเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ วิถีชีวิต จารีตประเภณีและปัญหาของคนชุมชน โดยส่วนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ของตำบลยายแย้มวัฒนา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยจะปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลัง และปลูกอ้อยเป็นหลัก และเลี้ยงสัตว์เพื่อส่งออก เช่นเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขายมีอาชีพหัตถกรรมของคนในชุมชนที่ได้สร้างความโด่ดเด่นให้กับตำบลยายแย้มวัฒนาได้เป็นอย่างดี คนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนามีวัฒธรรมที่หลากหลายทั้งด้านความเป็นอยู่และด้านของภาษา อีกทั้งยังมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรักความสามัคคีความเมตตาและความโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันทำในคนในชุมชนนั้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยคนในชุมตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีร่วมกัน เช่น บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ ปฎิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ สินค้าOTOP ของดีประจำตำบล เช่น ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัคคี เครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ทำดอกไม้จันทน์ส่งออก ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง ข้าวภูเขาไฟ และปลาส้ม

ปัญหาในชุมชน

ส่วนใหญ่พบปัญหาร่วมกันเป็นเรื่องของขยะเนื่องจากไม่มีถังขยะและที่ทิ้งชาวบ้านจึงรวบรวมขยะแล้วนำไปเผาก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ปัญหาของน้ำประปาที่ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นและตะกอน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

บางหมู่บ้านไฟฟ้าไม่พอเพียงต่อการใช้งานทางด้านเกษตร

ความต้องการของคนชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรก

อยากจะพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน  อยากอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักและตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบล

 

-นอกจากนี้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดทำวิดีโอเกี่ยวกับทำบลยายแย้มวัฒนาขึ้น เพื่อที่จะนำเสนอของดีของเด่นและสินค้าOTOP  วิถีชีวิตอาชีพประจำตำบลยายแย้มวัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตำบลยายแย้มวัฒนา

-สิ่งที่ได้จากการทำงานคือความรักและความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความมีน้ำใจให้กันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสุขกับการทำงานจึงทำให้งานสามารถสำฤทธิ์ผลได้

-อาชีพของคนในชุมชน

-การลงพื้นที่ประจำเดือนมีนาคม

แหล่งท่องเทียวที่โดดเด่น

  

 

อื่นๆ

เมนู