โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแย้มวัฒนา

โดยมีผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลยายแย้มวัฒนาได้มาอบรมรับความรู้เกี่ยวกับปัญหาสถานการณ์โควิด-19 โดยมีกิจกรรมสอนวิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ รู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ในการทำเจลแอลกอฮอล์ซึ่งประกอบไปด้วย

1.คาร์โบพอล 2.เอทิลแอลกอฮอล์ 3.ยูคาลิปตัส(ช่วยให้มีกลิ่นหอม) 4.กลีเซอรีน 5.TEA 6.สีผสมอาหาร 7.น้ำเปล่าที่สะอาด

มีวิธีทำโดยการนำคาร์โบพอลละลายในน้ำเปล่าใส่ภาชนะขนาดใหญ่ คนให้เข้าจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นใส่เอทิลแอลกอฮอล์ลงไป คนให้ละลาย เมื่อส่วนผสมละลายเข้ากัน นำกลีเซอรีนผสมกับยูคาลิปตัสในภาชนะแยกคนให้เข้ากัน แล้วเทลงไปในภาชนะใหญ่และนำ TEA (ตัวปรับข้น) เทลงผสมกับเจลในภาชนะ คนให้เข้ากันจนเกิดวามข้น ใส่สีเพิ่มความสวยงาม น่าใช้ โดยนำสีผสมอาการมาละลายกับน้ำเปล่าแล้วเทใส่ภาชนะและบรรจุใส่ขวดที่เตรียมไว้

เมื่อทำอุปกรณ์การป้องกันโควิด-19เรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานและผู้นำชุมชนก็ได้แจกจ่ายตามหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้าน และช่วยกันรณรงค์ความร่วมมือร่วมใจเชิญชวนไปฉีดวัคซีน สร้าง Safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด และได้ทำความสะอาดพื้นที่วัดเจริญนิมิต(บ้านยายคำ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

จากการลงพื้นที่ในเดือนมิถุนายน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ให้ความรู้เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์และสอนวิธีทำเจลแอลกอฮอล์ ผู้นำชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีความสนใจ อยากลองทำ มีการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ล้างมือเจลแอลกอฮอล์ และแมส นำไปแจกจ่ายให้กับชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้เชิญชวนรณรงค์ไปฉีดวัคซีน มีจุดคัดกรองประจำหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อของโควิด-19 ที่วัดเจริญนิมิตและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานและให้ความรู้แก่ชุมชน ผู้นำชุมชนที่ร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดี ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้อย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู