สวัสดีครับประจำเดือนตุลาคม 2564 กระผมได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตำบลแสลงพันให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและครัวเรือนตามเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนเพิ่มรายได้ให้ลดรายจ่ายน้อยลง

                              

ต่อมาวันที่ 15 ตุลาคม 2564 กระผมและสมาชิกได้จัดสถานที่ไว้อบรมให้ความรู้ชาวบ้านณศาลาสมาคมบ้านบุขี้เหล็กหมู่ 17 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออบรมในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

     

การประชุม วันที่ 12 ตุลาคม 2564
1.กิจกรรมกลุ่มแปรรูปเห็ด จัดทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ,จัดทำตลาดออนไลน์
2.จัดกิจกรรมลงพื้นที่วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม 2564 อบรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ **สิ่งที่จะมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม EM,กาก                                  น้ำตาล,ถัง,เมล็ดพันธุ์พืช**เช้า 09.00-11.00 น.บ่าย 13.00-14.30 น. มอบหมายให้สมาชิกที่รับผิดชอบแต่ละหมู่ประสานสมาชิกชุมชนให้เข้าร่วมอบรม อย่างน้อยชุมชนละ                         2คน
3.โซนการอบรมแบ่งเป็น 2 โซน โซนบ้านแสลงพัน อบรมที่ศาลาประชาคมหมู่ 7 มอบหมายให้พี่วรัญญาและพี่ศุภาณัน ประสานขอใช้สถานที่ในการอบรม โซนบ้านบุขี้เหล็ก                           อบรมที่ศาลาหมู่ 17 มอบหมายให้เจษฎาประสานขอใช้พื้นที่ (จัดสถานที่วันศุกร์ ที่ 15ตุลาคม 2564)
4.มอบหมายให้สมาชิกใหม่ คิดออกแบบการจัดทำการตลาดออนไลน์เสนออาจารย์ประจำหลักสูตร

   

อื่นๆ

เมนู