1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

HS01กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านางสาว สุภาพร โสกูล  ประเภทประชาชน  ตำบลหนองกง   อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมประชุมอธิบายรายละเอียดการลงพื้นที่ กับคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านหนองกงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานในกลุ่มประชาชน  ได้ลงปฏิบัติงานในตำบลหนองกง ทั้งหมด  3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านบุตาเวสน์ หมู่ที่ 8 บ้านโคกก้านเหลือง  หมู่ที่ 9 และบ้านหนองบัว หมู่ที่11  และ ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบฟอร์ม 01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนรวมสำรวจและแบบฟอร์ม 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19   เมื่อวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนจะลงพื้นที่ในกลุ่มทีมงานเราจะไปขออนุญาติ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก่อนลงพื้นที่  จะออกปฏิบัติงานตั้งแต่เช้า พักกลางวันโดยห่อข้าวไปทาน อาศัยกระท่อมชาวบ้าน พักพิง สร้างความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร และจะกลับตอนเย็นมากๆเพื่อรอชาวบ้านกลับเข้ามาที่อยู่อาศัย  สิ่งที่ข้าพเจ้าสังเกตุเห็นในหมู่บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา, เลี้ยงสัตว์โค ควาย, หมู ,ไก่พื้นบ้าน  มีวัดที่สวยงามเช่นวัดบุตาเวสน์ มีลำน้ำไหลผ่านทั้ง สามหมู่บ้านคือแม่น้ำลำประเทีย มีสระน้ำขนาดใหญ่หลายสระ  แต่จากการสอบถามในแบบสอบถาม 01 ชาวบ้านจะบอกว่าน้ำอุปโภค บริโภคไม่พอใช้  ถนนการคมนาคมไม่สะดวกขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ส่วนในแบบสอบถาม 02 เรื่องโควิด-19 ชาวบ้านมีความรู้ดีส่วนใหญ่ แต่จะมีบางกลุ่มที่ไม่รู้เรื่อง ถามตอบ ไม่สามารถอธิบายได้

ภาพประกอบการลงพื้นที่

สรุปโดยรวมจากการลงพื้นที่ทั้งสามหมู่บ้าน  ของดีของเด่น คือข้าวเม่า ชาวบ้านในหมู่บ้านคนส่วนใหญ่จบชั้นประถมศึกษา มีผู้สูงอายุ อาศัยอยู่มากกว่าคนวัยทำงาน  บ้านที่อยู่อาศัยจะแยกเป็น สองหลัง สองสำมะโนครัว บ้านหนึ่งเป็นบ้านลูก  อีกหลังเป็นบ้านพ่อ ทำให้ตอน ตอบแบบสอบถามจะมีผู้ว่างงาน จำนวนหนึ่ง เพราะ ลูกจะให้พ่อแม่อยู่บ้านคนละหลัง  ให้เงินใช้จ่าย แต่ตอนไปสำรวจพ่อตอบว่าไม่ได้ทำงาน   การพัฒนาชาวบ้านอยากให้พัฒนาเรื่องถนนให้ได้มาตรฐาน พัฒนาเรื่องน้ำประปาให้สะอาดใช้อุปโภคบริโภคได้  พัฒนาเรื่องอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แต่มีแบบสอบถามที่ดูแล้ว จะเป็นปัญหากับหมู่บ้านมาก คือเรื่องยาเสพติดในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านตอบว่าคือปัญหาหลักๆของหมู่บ้าน ต้องการให้ผู้นำในส่วนต่างๆเข้ามาดูแลแก้ไข ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู