ดิฉันนางสาวภัทราภรณ์ จันทีนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร:การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหนองยาง หมู่ 6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง หมู่ 8 บ้านจาน และหมู่ 10 บ้านหนองตารัก สำรวจเก็บข้อมูลทำแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อต้องการทราบถึงปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน และนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ อันดับแรกได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานจากผู้นำชุมชน ให้ชาวบ้านได้มีการรับรู้ถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม อัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชนคือเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากอาชีพ คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ปัญหาที่พบเจอในชุมชน เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งแนวทางการแก้ไขผู้นำชุมชนได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย แต่ชุมชนยังขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรนอกฤดู พื้นที่แหล่งน้ำยังไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิต เกิดหนี้สินจากการทำเกษตรกรรม ทำให้เกิดผลกระทบเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ความต้องการในการพัฒนาของชุมชนคือ การอบรมให้ความรู้ในการสร้างอาชีพ และต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น และอบรมในเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ ทักษะเทคโนโลยีให้คนในชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู