ข้าพเจ้า นางสาว ทรายแก้ว ทองทับพันธ์ กลุ่มประชาชน ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร HS01 การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ให้สำรวจสอบถามข้อมูลประชากรจำนวน 3 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 3 บุตาสุ่ม,หมู่ 4 หนองโจด,หมู่ 9 โนนศาลา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 หมู่บ้านบุตาสุ่ม หมู่บ้านหนองโจด และหมู่บ้านโนนศาลาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนายกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประชากรให้ความร่วมมือในการสอบถามเป็นอย่างดี

จากการที่ข้าพเจ้าได้สำรวจประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ ทำสวน มีบางครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย หมู จากการสำรวจประชาชนได้เล่าปัญหาที่พบในหมู่บ้านคือ น้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอและไม่สะอาด แสงสว่างในหมู่บ้านไม่เพียงพอ มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพเกษตร พอกิน พอใช้ บางครัวเรือนมีกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนประกอบอาชีพ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู