1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง
  4. HS01 ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01,02 กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

HS01 ลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01,02 กลุ่มประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้า นายนัฏฐวัฒน์ มุกดา ปฏิบัติงานใน ประเภทกลุ่ม: ประชาชน ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์    สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด HS01 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาลัย ๑ ตำบล   (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อรับฟังคำชี้แจงหลักการปฏิบัติงาน การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหมู่บ้าน จากอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองกงหมู่ที่ 1 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

             ข้าพเจ้าพร้อมคณะปฏิบัติงาน ประเภทกลุ่ม : ประชาชน ตำบลหนองกง มีทั้งหมด 5 ท่าน รวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วย ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน   3 หมู่บ้านได้แก่

1.บ้านบุตาเวสน์            หมู่ที่ 8

2.บ้านโคกก้านเหลือง   หมู่ที่ 9

 3.บ้านหนองบัว            หมู่ที่11

เพื่อสำรวจข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม 01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนรวมสำรวจทั้งหมด  3หมู่บ้าน  พร้อมกับใช้การบันทึกลงโทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และได้รับมอบหมายเก็บข้อมูล ในแบบฟอร์ม 02 เพิ่มอีก หนึ่งหมู่บ้านคือ บ้านตาตึ๊ด   หมู่ที่ 5  รวมสำรวจ ในแบบฟอร์ม 02  คือ 4 หมู่บ้าน  เริ่มต้นสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2564   ในตำบลหนองกง ประกอบด้วยกันทั้งหมด 11 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบ มีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา, ทำไร่ ,ปลูกพืชผักสวนครัว, เลี้ยงสัตว์   เป็นต้น

         ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่โดยวางแผนกับคณะผู้ปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้งเพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล  พร้อมก่อนลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน จะเข้าไปคารวะขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านนั้นๆ ให้ช่วยกรุณาประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ของคณะผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มประชาชน  เพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ ไม่หวาดระแวง ว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ  การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดี ซึ่งในการเก็บแบบสอบถามนี้ข้าพเจ้าได้สอบถาม นางกรรณิการ์ เนตรกลาง อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 36 หมู่ 11 บ้านหนองบัว ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11  ท่านกรุณาให้ข้อมูลบริบทโดยรวมของหมู่บ้านหนองบัวว่า การใช้ชีวิต วิถีการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกข้าว ทำไร่ ปลูกมันสำปะหลัง ทำสวนปลูกพริก ผักสวนครัว ไว้รับประทานและจำหน่าย อีกอาชีพที่ชาวบ้านกำลังทำกันมากขึ้นคือการเลี้ยงสัตว์ คือวัว,ควาย ซึ่งได้ราคาดีมากในปัจจุบัน แต่โดยรวมการทำการเกษตรของชาวบ้านยังเน้นการใช้สารเคมีมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติ และผู้บริโภค พยายามบอกแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือก็จบแค่ระดับประถมศึกษาเท่านั้น และตอนนี้ชาวบ้านก็มีหนี้สินกันทุกคน เพราะต้องลงทุนในการซื้อปุ๋ยสารเคมีหมดเงินไปกับสิ่งเหล่านี้มาก  เป็นไปได้อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาอบรมความรู้เรื่องการทำเกษตรปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีแทนสารเคมีเพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าว

ภาพประกอบการลงพื้นที่

 

ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้แบบฟอร์ม 01:แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชนรวมสำรวจทั้งหมด  3หมู่บ้าน  ข้าพเจ้าก็เก็บข้อมูลพร้อมกับใช้การบันทึกลงโทรศัพท์ ในแบบฟอร์ม 02 : แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งเบื้องต้น ชาวบ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  แต่จะมีเพียงบางส่วนที่ไม่รู้เรื่องเท่าที่ควร โดยภาพรวมจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้ออกจากบ้าน คืออยู่แต่ในบ้านตัวเองทั้งวัน และอัตลักษณ์ความโดดเด่นของหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าลงสำรวจ หมู่ที่8,9,11  คือ “ข้าวเม่า และ ขนมนางเล็ด”และ มีปราชญ์ชาวบ้านอาศัยอยู่หลายท่านซึ่งโดดเด่นใน ด้านสู่ขวัญนาค, ดนตรี ดีดพิณ,การเกษตร,การจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น  ในการสำรวจข้อมูลใน แบบฟอร์ม 01ยังพบว่า มีข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากคือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยัง มีภาระหนี้สิน ซึ่งทางตัวข้าพเจ้าได้สอบถามภาพรวมได้ คำตอบว่าเป็นหนี้ต่อเนื่องมานานแล้วจนล่วงเลยเข้าสู่วัยชรา ตอนนี้ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ที่ผู้สูงอายุทำได้ไม่เหนื่อยจนเกินไป ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อให้ส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนในเชิงวิชาการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู