ข้าพเจ้านายนราชัย ขวัญสุข นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หลักสูตร: การส่งเสริมและพัฒนาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HS01
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2546 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มนักศึกษา ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ ตำบลหนองกง มี 3 หมู่บ้านที่รับผิดชอบเก็บข้อมูล คือ หมู่ 1 บ้านหนองกง หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนา และหมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด เป็นการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน 01 เกี่ยวกับรายได้รวมของครัวเรือนและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน บริบทต่าง ๆ ในชุมชน อาชีพส่วนใหญ่ของคนในหมู่บ้าน รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามที่เกี่ยวกับผลกระทบของโรคระบาดโควิด19 ว่าคนในชุมชนนั้นได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด19 นี้
จากการที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งแรกนั้น ยังมีปัญหาอยู่ เนื่องจากว่าหมู่ 1 บ้านหนองกงมีพื้นที่หมู่บ้านค่อนข้างน้อยและจำกัด ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่บ้านยากต่อการสอบถามข้อมูล พื้นที่หมู่ 2 บ้านโคกพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ปานกลางสะดวกต่อการลงพื้นที่สอบถามมากที่สุด ส่วนพื้นที่สุดท้ายหมู่ 5 บ้านตาตึ๊ด ภายในชุมชนในหมู่บ้านแต่ละหลังคาเรือนค่อนข้างที่จะอยู่ห่างกันมาก
และจากการที่ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลประชาชน ผลปรากฏว่า ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่างๆ เป็นอย่างมาก ผู้คนในหมู่บ้านให้การต้อนรับทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี การลงพื้นที่ครั้งแรกเนื่องจากยังไม่ทราบบริบทของชุมชนว่าเป็นอย่างไร ประชาชนในชุมชนมีน้ำใจมาก ให้ยืมรถพ่วง ซาเล้ง ไว้ขับในการปฏิบัติงานลงพื้นที่ในวันแรก จนงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในการสอบถามข้อมูลของประชาชนในชุมชนหมู่ 1 บ้านหนองกงจะมีพื้นที่เป็นโรงทำปุ๋ยหมักชีวภาพของชุมชน ประชาชนในพื้นที่บ้านหนองกงส่วนมากทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา เป็นส่วนใหญ่ และมีสระน้ำหนองกง และแบ่งปันจัดสรรพื้นที่ให้กับคนในชุมชนได้มีพื้นที่ข้างสระน้ำไว้ปลูกผักสวนครัวไว้กิน ในหมู่ 2 บ้านโคกพัฒนาก็จะมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม มีการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา มีสวนมะนาวเป็นการเกษตรแบบพอเพียง หมู่ 5 ชุมชนจะค่อนข้างห่างกันส่วนมากปลูกผักสวนครัว และมีการร่วมกันสานตะกร้าขาย ในชุมชน 3 หมู่บ้านรวมกันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเสริมโดยการไปเก็บดอกนางนวลตามทุ่งนามาตากแห้ง เอาไว้ขายเพื่อเสริมสร้างรายได้และการที่ได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิด 19 ประชานชนในชุมชนส่วนมากรู้ว่าการรับมือการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ทำได้อย่างไร แต่ก็จะมีในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ทราบข้อมูลและการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ดีเท่าไหร่นัก จากการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนนั้นพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคระบาดค่อนข้างน้อย เพราะว่าคนในชุมชนส่วนมากอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชน ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันและอาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนคืออาชีพ ทำนาและเลี้ยงสัตว์

                     

                     

 

อื่นๆ

เมนู