1. ข้าพเจ้านายเรวัต โกติรัมย์ กลุ่มนักศึกษา ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร:ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดHSO1  ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานของข้าพเจ้า และอาจารย์ประจำหลักสูตร  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น ณ ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าได้มีการประชุมกับกลุ่มทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ เมื่อแบ่งหน้าที่กันเสร็จแล้ว ได้มีการลงสำรวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด HSO1

ณ  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2564 ข้าพเจ้า ได้มีการเริ่มลงพื้นที่และได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และได้ลงไปพบปะกับประชาชนในหมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้สอบถามประชาชนในหมู่บ้าน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ความเป็นอยู่ รายได้ สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รวมทั้งอื่นๆอีกมากมาย นอกจากการได้สอบถามข้อมูลแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ลงสำรวจสภาพความเป็นอยู่ในหมู่บ้าน ว่าชุมชนส่วนใหญ่เขาทำอะไร  ในหมู่บ้านหนองยายพิมพ์นี้ ส่วนใหญ่มักทำอาชีพเกษตรกรอาชีพทำนาอาชีพทำสวนทำไร่เป็นส่วนใหญ่ และได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องปัญหาต่างๆ และได้มีการเสนอความคิดในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน  หลังจากการได้ข้อมูลในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลที่ได้กรอกลงในแบบสอบถาม 01 และแบบสอบถาม 02  ในการเช่นนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลที่ได้ส่งส่วนกลาง เพื่อให้ส่วนกลางได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู