ข้าพเจ้านายนนทกร บ่อไทย ประเภทประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : การเกษตรผสมผสานในรูปแบบโคกหนองนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน HS02

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง วันที่ 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 08.30-16.30 น. ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการนัดพูดคุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน   โดยมีการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการลงเก็บข้อมูลในชุมชนและชี้แจงโครงการและการดำเนินงานให้ทราบ ในส่วนของการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยได้รับมอบหมายงานจากอาจารย์ประจำหลักสูตรให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและชุมชนโดยใช้แบบฟอร์ม (01) และ (02) ในการเก็บข้อมูล ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 12 หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านโคกหว่าน , หมู่ 2 บ้านจันดุม , หมู่ 3 บ้านหนองม่วง, หมู่ 4 บ้านโคกสูง, หมู่ 5 บ้านหนองโสน , หมู่ 6 บ้านระนามพลวง , หมู่ 7 บ้านห้วย , หมู่ 8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย , หมู่ 9 บ้านโคกตะโก , หมู่ 10 บ้านโคกน้อย , หมู่ 11 บ้านบุคราม ,หมู่ 12 บ้านโสนน้อยพัฒนา

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามข้อมูลเชิงรุกด้วยตนเองตามหลังคาเรือน เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และรับทราบปัญหาได้โดยตรงตามข้อเท็จจริง โดยใช้การสัมภาษณ์ สนทนา และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในระดับบุคคล ครัวเรือนในชุมชน จากการสำรวจข้อมูลส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกร รายได้จากผลผลิตมีไว้แค่พออยู่ พอกิน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้เป็นอาชีพหลักได้ ส่วนรายได้หลักของครอบครัวในหมู่บ้านนี้ คือ  รับจ้างทั่วไป โดยส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอที่พักอาศัย และยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังคงว่างงานและอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มีเพียงสวัสดิการเพียงเล็กน้อยจากทางรัฐ จากการสอบถามความต้องในการพัฒนาชุมชนพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการมีรายได้ที่มั่งคง มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู