ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สีโกตะเพชร ประเภทกลุ่มบัณฑิตจบใหม่(กพร.) ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: โคกหนองนาโมเดล HS02

อาจารย์ประจำหลักสูตรได้นัดลงพื้นที่เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานที่ อบต.หนองโสน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. หลังจากชี้แจงเรียบร้อยแล้วก็มีการแยกย้ายการลงพื้นที่ ที่รับผิดชอบ โดยในส่วนของบัณฑิตที่รับผิดชอบมี หมู่ที่ 1 บ้านโคกหว่าน หมู่ที่ 2 บ้านจันดุม หมู่ที่ 7 บ้านห้วย หมู่ที่ 9 บ้านโคกตะโก และหมู่ที่ 11 บุคราม

ในส่วนของตัวข้าพเจ้า และทีมงานอีกหนึ่งคนได้รับผิดชอบลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านจันดุม ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อสอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน รวมไปถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้มาสานต่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปติดต่อ กับผู้นำชุมชนบ้านจันดุมในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อจะขอความช่วยเหลือ และให้ความเชื่อถือแก่ชาวบ้านในการเข้าไปเก็บข้อมูลดังกล่าว หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เข้าไปเก็บข้อมูลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้นำชุมชนช่วยประสานงานให้ชาวบ้านอยู่บ้านเพื่อที่จะได้เข้าไปสำรวจทีละหลังคาเรือน โดยทางผู้นำชุมชนได้ช่วยจัดหาผู้ชำนาญพื้นที่ในการนำทาง โดยเริ่มสำรวจข้อมูลหลังคาเรือนแรก เวลา 9.00 น. จากทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ไล่ไปทีละหลัง โดยในแบบสอบถามจะถามถึงข้อมูลส่วนตัวบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือน และชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สภาพและความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการเก็บข้าพเจ้าและทีมงานจะแยกกันเก็บคนละหลังคาเรือน และเสร็จภารกิจหลังสุดท้ายในเวลาประมาณเกือบ 17.00 น. และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ก็เข้าไปถามคำถามบางคำถามที่ไม่ครบกับผู้นำชุมชน และเข้าไปขอบคุณผู้นำชุมชนอีกครั้ง

 

ลงพื้นที่ 1 ลงพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ 4
ลงพื้นที่ 4 ลงพื้นที่ 6ุ ลงพื้นที่ 7 ลงพื้นที่ 5
ลงพื้นที่ 8 ลงพื้นที่ 9 ลงพื้นที่ 10 ลงพื้นที่ 11

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจเราเป็นอย่างมากให้ความร่วมมือแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ให้ข้อมูลที่เราถามไปอย่างเต็มที่ แม้บางคำถามอาจจะไม่เข้าใจบ้าง แต่ทางผู้ปฏิบัติงานก็พยายามอธิบายคำถามนั่นเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ชาวบ้านสามารถตอบคำถามนั่นได้ จากนี้ข้าพเจ้าและทีมงานต้องขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชนบ้านจันดุม นางสวภาว์ ไชยสุวรรณ และชาวบ้านมา ณ โอกาศนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู