ข้าพเจ้านายปิยสวัสดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  บัณฑิตจบใหม่ ต.หนองโบสถ์  อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่กับทีมงานและคณะครูอาจารย์ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                          เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึง 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เวลา 09.00-16.00 น.

     ในการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลของประชากรในชุมชนหมู่ 2 บ้านสระประดู่  ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาตามโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

     

ข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ ม.2 บ้านสระประดู่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งก่อนดำเนินการลงพื้นที่ได้ขออนุญาตและประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านสระประดู่ ผู้ใหญ่บ้าน นายบำรุง  ชื่นชุมแสง  เพื่อขอเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชนบ้านสระประดู่และอาชีพความเป็นอยู่ในชุมชนเพื่อมาพัฒนาตามโครงการหลังจากที่ได้สอบถามคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำเกษตรในการทำนา,ปลูกผักสวนครัวเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคอุปโภคในครัวเรือนและบางครัวเรือนเคยมีรายได้เสริมจากการทำหมูกระจกในชุมชนแต่เกิดปัญหาในการขนส่งจึงทำให้คนในชุมชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากทำอาชีพหลักในการทำนาเพราะในการทำนาใน 1 ปี จะทำแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือน มิถุนายน ถึงเดือน ธันวาคม หลังจากนั้นคนในชุมชนจะไม่มีอาชีพเสริมจึงทำให้เกิดการว่างงานของคนในชุมชนและไม่มีรายได้เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 45-60 ปี ไม่สามารถไปทำงานต่างพื้นที่ได้

     

ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการที่ได้รับมอบหมายจะพบว่าหมู่บ้านสระประดู่ส่วนใหญ่จะทำเกษตรในการทำนา,ปลูกผักสวนครัว เพราะไม่มีอาชีพเสริมในหมู่บ้านจึงไม่ค่อยมีรายได้เข้ามาในแต่ละครัวเรือนในชุมชน ข้าพเจ้าและทีมงานจะนำข้อมูลดังกล่าวไปยังส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล

อื่นๆ

เมนู