1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง
  4. HS03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

HS03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาชี ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวอรวรรณ คิดรัมย์ ( กลุ่มนักศึกษา ) 

ได้ลงพื้นที่ที่ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 

ลงพื้นที่ครั้งแรก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564  ลงพื้นที่พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ไปจัดเวทีพบปะพูดคุย เพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกผู้ร่วมโครงการ ปลัดอำเภอ กำนัน นางยกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์ ทั้ง 14 หมู่บ้าน   เพื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น และหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนร่วมกันต่อไป 

ประวัติ

ตำบลบ้านสิงห์แยกออกมาจากตำบลชำนิ ตำนานเล่า กันว่า บ้านสิงห์ มีรูปสิงห์ลอยมาตามลำห้วยน้อย แล้วมาหยุดที่หน้าโบสถ์วัดบ้านสิงห์ (วัดโพธิ์คงคา) เส้นทางของตำบลบ้านสิงห์ เดิมเป็นทางเกวียนเส้นทางขนไม้ซุง เพื่อนำไปส่งที่โรงเลื่อย เส้นทางการค้าขายในสมัยก่อนคือ เส้นลำปลายมาศ

แม่น้ำที่สำคัญ เป็นห้วยใหญ่หรือลำนางรอง ซึ่งแยกย่อยออกมาเป็นลำห้วยน้อย แล้วมาผ่านที่วัดบ้านสิงห์ (วัดโพธิ์คงคา) และที่วัดบ้านสิงห์เป็นสถานที่ที่พบโครงกระดูกจำนวนมาก

ลงพื้นที่ครั้งที่สอง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ฉันได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจและเก็บข้อมูลที่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาชี  ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

จากการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอที่อาศัย ด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่   และมีบางส่วนประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป/บริการ รับราชการ และว่างงาน/ไม่มีงานทำ  คนเด่นในหมู่บ้านหนองตาชี ก็คือผู้ใหญ่บ้าน ท่านเป็นคนร่าเริง เป็นกันเอง มีความเข้มงวดในทุกๆด้าน ดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนอยู่ตลอด ท่านจึงเป็นที่รักเป็นที่นับถือของคนในหมู่บ้าน

ด้านวิถีการผลิตของคนในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะทำนา ปีละ 1 ครั้ง โดยเริ่มไถหว่านเมล็ดพันธุ์เดือนมิถุนายนและเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อใช้บริโภค/อุปโภค และจำหน่าย

จากเดิมเคยมีพัฒนาชุมชนของอำเภอ เข้ามาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการทำกระเป๋า เพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน แต่ในปัจจุบันไม่มีใครสานต่ออาชีพการทำกระเป๋าเลย

คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีภาวะหนี้สินในการทำการเกษตร โดยกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) และคนในชุมคนบางส่วนมีเงินออม โดยออมเงินจากกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เดือนละ 20 – 500 บาท  และออมเงินผ่านธนาคารออมสิน จำนวน 10000 บาทต่อเดือน

สภาพปัญหาของชุมชน มีดังนี้

1.ปัญหาขาดเเคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค

2.ปัญหาเส้นทางการสัญจรเกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน

3.ปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

แนวทางการแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน มีดังนี้

1.รองน้ำเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค

2.หลีกเลี่ยงการขับรถยามกลางคืน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และรองบจากภาครัฐในการมาปรับปรุงซ่อมแซมการชำรุดของถนน

ความต้องการในการพัฒนาชุมชนและอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือให้ด้านต่าง ๆ อันดับแรก เรื่องน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค อันดับสอง เรื่องเส้นทางการจราจร  อันดับสาม เรื่องอบรมอาชีพสำหรับกลุ่มแม่บ้าน

“ผลสรุปจากการลงพื้นที่สำรวจ” บ้านหนองตาชี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นความจริง จนทำให้ทราบถึงปัญหาหลักของคนในชุมชน พบว่า ขาดเเคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค เส้นทางการสัญจรเกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อตลอดเส้นทางเข้าหมู่บ้าน แสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และในด้านการประกอบอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลืออบรมวิชาการให้ด้านต่าง ๆ ให้แก่คนในชุมชน ในการนี้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะถูกนำไปวิเคราะห์ พิจารณา ในการพัฒนาชุมชนต่อไป

             

สามารถรับชมคลิป Vide0 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ที่นี่ 

อื่นๆ

เมนู