ข้าพเจ้า นางสาวเจนจิรา จันทร์นพคุณ กลุ่มประชาชน ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  หลักสูตร : การแปรรูปขนม  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่ 7-12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01) และ (02) ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองจันทร์แดง จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนละชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน และภาวะในด้านต่าง ๆของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ทำไร่ และทำสวน   รายได้จากผลผลิตมีไว้แค่พออยู่ พอกิน ไม่ถึงขั้นกับจัดจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้หลักของครอบครัว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ใช้เป็นอาชีพหลักได้ ส่วนรายได้หลักของครอบครัวในหมู่บ้านนี้ คือ รับจ้างทั่วไป โดยส่วนใหญ่ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอที่อาศัย และยังมีอีกหลายครัวเรือนที่ยังคงว่างงานและอยู่ตัวคนเดียว ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ มีเพียงสวัสดิการเพียงเล็กน้อยจากทางรัฐ จากการสอบถามความต้องในการพัฒนาชุมชนพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการมีรายได้ที่มั่งคง มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และการจากลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ได้รับความร่วมมีอย่างชาวบ้านเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

อื่นๆ

เมนู