1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. HS04 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังบุรีรัมย์

HS04 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังบุรีรัมย์

HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์หลักสูตร: HS04 โครงการยกระตับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู้ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

            ข้าพเจ้านายชุตินันท์ จันกลิ่น ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้การปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ และแบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความราบรื่น

            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการถ่ายทำวิดีโอคลิปเพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้ชื่อโครงการ Hackthon 2021 สำหรับตำบลผไทรินทร์นั้น ได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพการสานตะกร้าหวายเทียม เพื่อสะท้อนความโดดเด่นของตำบล และได้ทำการอัพโหลดวีดีโอเพื่อส่งเข้าประกวดที่ shorthurl.at/kCV19 เพื่อเลือกทีมโควต้า โดยคณะกรรมการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก่อนที่จะไปชิงรางวัลเพื่อรับทุนสนับสนุน จากโครงการสู่การพัฒนาตำบล ซึ่งการแข่งขันประกอบด้วย 40 ทีมจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดของภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง

            ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลผไทรินทร์ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างหนักในช่วงนี้  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผไทรินทร์ ได้ทำการประชุมและนัดหมายตัวแทนของผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่เป็นกลุ่มตัวอย่างการสานตะกร้าหวายเทียมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และวิธีการเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบวัดบ้านสีชวา เช่น ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ทำความสะอาดบริเวณวัด และล้างห้องน้ำ เป็นต้น

            และวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ประเภทนักศึกษาได้รับหน้าที่เดินรณรงค์การป้องกันโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างหนัก ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อแตะ 9,000 กว่าคนทุกวัน ทำให้จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ จึงแบ่งการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการร่วมเดินรณรงค์ตามหมู่บ้านโดยรักษาระยะห่างตามมาตรการอย่างแคร่งครัด และทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้าน ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ

            ซึ่งการลงพื้นที่เดือนที่ผ่านมา อาจมีผลต่อการปฏิบัติงาน สืบเนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายๆพื้นที่ แต่ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานก็ได้ช่วยกันวางแผนเป็นอย่างดี เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปโดยดี ถ้าขาดผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งไป งานหรือกิจกรรมอาจไม่ประสบผลสำเร็จได้ ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม ทั้งนี้ข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และความความสามารถ เพื่อนำพาตำบลผไทรินทร์ก้าวหน้าสู่สากลต่อไปต่อไป

www.youtube.com/watch?v=I1IC3jtlNp4

อื่นๆ

เมนู