1. หน้าแรก
 2. ไม่มีหมวดหมู่
 3. HS09 อบรมทักษะต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

HS09 อบรมทักษะต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

ข้าพเจ้า นางสาว​เพชร​รัตน์​ วารี​ศร​ลาภ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตําบล​พระ​ครู​ อําเภอ​เมือง​บุรี​รัมย์​ จังหวัด​บุรี​รัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

การทำงานในเดือนตุลาคม มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 • 1. ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าอบรมทักษะต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • 2. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI

 

 

1. ข้าพเจ้าผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าอบรมทักษะต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ดังต่อไปนี้

 • ทักษะด้าน English Literacy อบรมทักษะทาง Thai MOOC
 • ทักษะด้าน Social Literacy อบรมทักษะทาง Thai MOOC
 • ทักษะด้าน Financial Literacy อบรมทักษะทาง SET e-Learning 
 • ทักษะด้าน Digital Literacy อบรมทักษะทาง TDGA e-Learning

 

ภาพ ตัวอย่างที่ได้ผ่านการเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การวัดผลในรายวิชา

 

2. อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบหมายงานให้ทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถา U2T-SROI 

     ในการทำงานในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (SROI) ในกลุ่มของบัณฑิตจบใหม่ ได้รับหมอบหมายในการเก็บแบบสอบถาม จำนวน 5 แบบฟอร์ม ได้แก่

 • แบบฟอร์มที่ 2. ลูกจ้างโครงการ ได้แก่ นักศึกษา , บัณฑิต , ประชาชน
 • แบบฟอร์มที่ 3. ครอบครัวลูกจ้าง ได้แก่ ครอบครัวของกลุ่มลูกจ้างโครงการ
 • แบบฟอร์มที่ 5. ชุมชนภายนอก ได้แก่ ชุมชน / แหล่งกาารเกษตร / ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน (ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฯ )
 • แบบฟอร์มที่ 8. ผู้แทนตำบล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อบต. ประจำตำบลพระครู ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานงานประจำตำบล
 • แบบฟอร์มที่ 10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ ตัวแทน อทป. มีส่วนร่วมดำเนินงานกับโครงงาน
ภาพ การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

     การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากับผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและเรียนรู้ถึงการทำงานแบบเป็นทีมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงยังได้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและทำให้การทำงานในครั้งถัดไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู