กระผม นายมนตรี  เมฆหมอก  ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลหนองยายพิมพ์  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์                                                          แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน  ได้เริ่มลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

กระผมและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านหนองยาง , หมู่ 6 บ้านหนองถนน หมู่ 7 บ้านก้านเหลือง , หมู่ 8 บ้านจาน และ หมู่ 10 บ้านหนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น   ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาของชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมาย

จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนละชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน และภาวะในด้านต่างๆของคนในชุมชน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เพื่อไว้อุปโภค บริโภคและจำหน่าย มีรายได้จากผลผลิตพออยู่ พอกิน พอใช้ จากสถานการบ้านเมือง ณ ปัจจุบันทำให้มีผลกระทบในด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชน และความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  จากการสอบถามดังกล่าว ความต้องในการพัฒนาชุมชนของชาวบ้าน คือการมีรายได้ที่มั่งคง มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ และเพิ่มทักษะในด้านเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

เพื่อจะได้เก็บข้อมูลของประชาชนมาพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ พัฒนาในด้านเกษตรกรรม และ นำเทคโนโลยีมาใช้ในทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวไว้อุปโภค,บริโภคหรือจัดจำหน่ายและนำวัตถุดิบที่หาได้ตามพื้นที่ เช่น กล้วย ส้มโอ เป็นต้น นำมาแปรรูปเป็นสินค้า OTOP จัดจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างดี  กระผมได้ขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับชาวบ้านตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา กระผมจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู