ข้าพเจ้านายพัชระ  ปะกัง ประเภทนักศึกษา ต.หนองโบสถ์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและคณะอาจารย์ในการเก็บแบบสอบถามข้อมูล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม (01)และ(02)หมู่บ้านหนองทองลิ่ม ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านโดยซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางได้ให้มา พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บ้านหนองลิ่มทองประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำนา การปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น บางส่วนจะปลูกอ้อย ทำสวนยางพารา และปลูกผักสวนครัว และประชากรบางส่วนว่างงานไม่มีงานทำ ส่วนในเรื่องของโรคโวิด-19 พบว่า ในการออกไปสถานที่ไกลๆหรือประชุมในเรื่องต่างๆชาวบ้านให้ความร่วมมือในการใส่หน้ากากอนามัยเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู