ดิฉันนางสาวพนิดา พรชัย เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ประเภท นักศึกษา หลักสูตร ID10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

      ลายผ้าถือได้ว่าเป็นสิ่งที่บอกถึงวิถีชีวิตและสะท้อนความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีการถ่ายทอดจากบรรพชนจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านเรื่องราวของกาลเวลาความคิดจิตวิญญาณจนกลายเป็นเอกลักษณ์หนึ่ง บนผืนผ้าแต่ละผืนมีลวดลายสัญลักษณ์และมีความหมายอันลึกซึ้งแตกต่างกันไปตาม ตามภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นลวดลายบางลวดลายมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนและมีความงามวิจิตรพิสดารถ้ามองให้เป็นรูปธรรมลายผ้าคือสมบัติอัน ล้ำค่าของชาติแต่ในมิติทางนามธรรมเป็นเรื่องของสุนทรียภาพและคุณค่าทางจิตใจ
การจัดอบรมในหัวข้อเรื่องการออกแบบลายผ้าเพื่อเป็นการหาลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่กลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมดำเนินไปตลอดทั้งวัน โดยวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์

ขั้นตอนการออกแบบลายผ้า

1.การสร้างลวดลายในการสร้างลวดลายของผ้าที่มีการจัดอบรมเรื่องการออกแบบลายผ้า วิทยากรจะให้ชาวบ้านตัดกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมโดยมีการตัดช่องขนาดสี่เหลี่ยมไว้กลางแผ่นกระดาษ

 

2.นำเทปกาวมาติดกระดาษที่ตัดไว้และติดลายผ้าที่ต้องการจะสร้างลาย

3.หลังจากติดกาวเสร็จแล้วเริ่มการออกแบบลายตามลวดลายเดิมโดยเริ่มจากการนับจำนวนของลวดลายนั้นๆว่ามีจำนวนเท่าใดและเริ่มการนำดินสอร่างให้เป็นรูปร่าง

4.เริ่มการลงสีของลายผ้าที่มีการออกแบบแล้ว

5.นำลวดลายที่มีการออกแบบแล้วไปถ่ายเอกสาร

6.นำลวดลายที่ถ่ายเสร็จแล้วมาประกอบกับลวดลายอื่นๆเพื่อให้เป็นลวดลายใหม่

 

ผลจากการจัดอบรมเรื่องการออกแบบลายผ้าทำให้กลุ่มทอผ้าบ้านโนนรัง ตำบลกระสังอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการออกแบบลายผ้าขึ้นมาใหม่จำนวน 4 ลาย
1. ดอกรัง

 

2.หมี่กล่องข้าว


3.ประยุกต์

4.ขอดอกรัก

 

อื่นๆ

เมนู