1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. ID02-การเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID02-การเพาะเห็ด เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลทั่วไป
บ้านโคกย่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางแยกลาดยาง (สายประโคนชัย-โคกเมือง)  มีจำนวนประชากร 756 คน จำนวนครัวเรือน 225 หลัง  ลักษณะภูมิศาสตร์ พื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  มีบ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน อ้างเก็บน้ำ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  ชาวบ้านโคกย่างมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรและมีกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านโคกย่าง

สิ่งที่น่าสนใจ /การลงพื้นที่สำรวจข้องมูล
ลงพื้นที่สำรวจศักยภาพตำบล 16 เป้าหมาย และเก็บแบบสอบถามข้อมูลชาวบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านในกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชน อาชีพต่างๆที่ประชากรในชุมชนปฏิบัติ ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วยว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร และได้สำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน
โคกย่างที่มีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านโคกย่าง
การเพาะเห็ดได้รับภูมิปัญญามาจากบ้านโคกเมือง ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในการเพาะเห็ดมีการพัฒนาต่อเนื่องโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง จะมีขั้นตอนในการทำ
เริ่มการเตรียมวัตถุดิบ คัดสรรวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ทั้งด้านคุณภาพและกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ
การทำก้อนเชื้อ การทำก้อนเชื้อที่มีคุณภาพผ่านส่วนผสมที่ผ่านการทดลองมาแล้วว่าดีที่สุดสำหรับเห็ด
การนึ่งก้อน นำก้อนเชื้อมานึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีเชื้อแข่งขันหรือศัตรูเห็ดใดๆหลงเหลือในก้อน
การหยอดเชื้อ นำก้อนที่ผ่านการนึ่งแล้ว มาใส่เชื้อเห็ดที่เตรียมไว้
การบ่มก้อนเชื้อ ก้อนเชื้อที่ผ่านการหยอดแล้ว จะถูกนำมาบ่มให้เชื้อเห็ดเป็นเวลา 30 วัน
หลังครบกำหนดการบ่ม จึงนำเมื่อก้อนเชื้อไปเข้าโรงเรือน เพื่อรดน้ำให้ความชื้นในการกระตุ้นให้เป็นดอกเห็ดต่อไป เมื่อครบกำหนดในการเก็บผลผลิตชาวบ้านจะมีช่องทางการขาย เช่น จำหน่ายเองที่บ้าน ส่งผลผลิตไปยังอำเภอใกล้เคียงตามที่สั่ง Order ความต่อเนื่องของตลาดผลิตภัณฑ์มีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่และมีการสั่งซื้ออยู่สม่ำเสมอ

ภาพการลงพื้นที่

เขียนโดย นางสาวพัชรพร บุญมาก

อื่นๆ

เมนู