ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภทประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม  2564 นี้ เป็นไปอย่างลำบากเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความลำบาก จึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกัน โดยการสำรวจในครั้งนี้คือสำรวจผ่าน App U2T

โดยการสำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจและศึกษาหาข้อมูลของแหล่งน้ำในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากภูมิประเทศของตำบลหินลาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและลุ่มน้ำหลากเกิดจากตะกอนลำน้ำ เชิงเขา สภาพพื้นที่พบว่ามีลักษณะเป็นลานตะพักลำน้ำระดับน้ำต่ำ มีความลาดชันร้อยละ 3 ดินมีความสามารถให้น้ำซึมผ่านได้เร็วในตอนบนและช้าในตอนล่าง การไหล่บ่าของน้ำผิวดินช้าตามปกติ ระดับน้ำใต้ดินลึก 3 เมตร ในฤดูแล้ง แหล่งน้ำที่สำคัญมีลำห้วย 3 สาย คือ ลำห้วยเสว ,ลำห้วยน้อย ,และลำห้วยโตง มีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำลำห้วยถมอ นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำ จำนวน 4 แห่ง คือ หนองน้ำบ้านหินลาด หนองน้ำเล่นหึง  หนองน้ำเสม็ด และหนองหว้า สระน้ำสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง และสระน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง เป็นต้น ในส่วนของแหล่งน้ำที่ข้าพเจ้าไปสำรวจนั้นคือแหล่งขุดลอกแหล่งน้ำบ้านละหานทรายใหม่ซึ่งมีไว้เพื่อการใช้สอยของตนในบ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรเวลาหน้าแล้งให้แก่ชุมชน มีขนาดพื้นที่ 8,100 ตารางเมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุด 22,882 ลูกบาศก์เมตร ลักษณะเป็นหนองน้ำคุณภาพน้ำดี มีน้ำตลอดทั้งปีไม่มีหมด อุณหภูมิน้ำเช้า25-26  องศาเซลเซียส กลางวัน 38-40 องศาเซลเซียส เย็น  30-35 องศาเซลเซียส

สรุปผลการสำรวจในพฤษภาคม 2564 ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จนทำให้ไม่สะดวกแก่การลงพื้นที่ จึงต้องมีการแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก กระผมและทีมงานได้ทำงานสำรวจแหล่งน้ำในบ้านระหานทรายใหม่ หมู่ 3 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  โดยสำรวจผ่าน App U2T  แหล่งน้ำบ้านละหานทรายใหม่นั้นมีทั้งประปาและแหล่งน้ำที่เก็บไว้ใช้ในยามที่ฝนไม่ตก หน้าแล้ง มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ทั้งใช้ในอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร ซึ่งช่วงที่ไปลงสำรวจนั้นปลอดภัย เพราะแหล่งน้ำไม่มีผู้คนพลุกพล่าน และการสำรวจผ่านไปด้วยดี

 

 

   

 

Video ของตำบล : https://www.youtube.com/watch?v=jdLpQtAmSEY

 

อื่นๆ

เมนู