ข้าพเจ้านายเกียรติกรณ์ ตรากลาง ประเภท ประชาชน การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน 1. วัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น  2. วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยมอบของชุมชนชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9

โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อสอบถามว่าต้องการวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ซึ่งผู้ใหญ่บ้านถนนน้อย หมู่ 1 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ 4 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว คาด และเจลแอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ 5 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ 6 ต้องการจอบ เสียม มีด ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ กำนัน หมู่ 7  ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์                ผู้ใหญ่บ้านโนนค้อ หมู่ 8 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว กรรไกรตักต้นไม้ มีด ผู้ใหญ่บ้านหินลาด หมู่ 9 ต้องการจอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว เลื่อยตัดกิ่งไม้ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์

สรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกในพื้นที่ฐานเรียนรู้หรือเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อสอบถามว่าต้องการวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน

อื่นๆ

เมนู