ดิฉันนางสาวสุพัตรา กวางรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตร: การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสืบสานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด

 ทางทีมงาน U2T ได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สอบถามผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเพื่อสอบถามว่าต้องการวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่น จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ และอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีความต้องการอุปกรณ์ที่แตกตางกันหลังจากนั้นก็ได้จัดซื้อวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อมและวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามความต้องการที่ได้สำรวจไว้จากนั้นก็นำของที่ได้ซื้อมาแยกออกเป็นกองๆ และติดสติ๊กเกอร์ในแต่ละหมู่เอาไว้  เพื่อที่จะได้เป็นระเบียบและจดจำง่าย

วัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน                                                                                                 วัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่ที่ชุมชนต้องการได้แก่ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าวผลิตในชุมชน ต้นไม้ พันธุ์ไม้ เป็นต้น  ส่วนวัสดุและอุปกรณ์กิจกรรมจิตอาสาทำดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน เน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด-19/ ค่าวัสดุฝึกและสาธิต เช่น เจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์  ที่ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค โดยมอบของชุมชนชาวตำบลหินลาดทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านถนนน้อย หมู่ 1 บ้านละหานทรายเก่า หมู่ 2 บ้านละหานทรายใหม่ หมู่ 3 บ้านหินลาด หมู่ 4 บ้านหินลาด หมู่ 5 บ้านหินลาด หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 บ้านโนนค้อหมู่ 8 บ้านหินลาด 9

สรุปผลการทำงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 จากการดำเนินกิจกรรมมอบสิ่งของในครั้งนี้ เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่เกิดความไม่สะดวก ทางผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งในการทำกิจกรรม เลือกมอบสิ่งของให้แก่ผู้ใหญ่บ้านในจุดของแต่ละหมู่บ้าน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู