ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มาทะวงษ์ ประเภท กพร. รับผิดชอบพื้นที่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการประชุมวางแผนในการลงพื้นที่การทำงาน ผ่าน Application U2T โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อลดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากเพื่อความปลอดภัยด้วย โดยข้อมูลดังนี้ ให้เก็บข้อมูล ดังนี้ ผู้ที่ย้ายกับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก-โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และในเดือนสิงหาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้สำรวจเจาะจงไปในหัวข้อผู้ที่ย้ายกับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

     

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่และไปสอบถามผู้ที่ย้ายกับมาอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  โดยสาเหตุหลังๆที่ทำให้ต้องกับมาอยู่บ้านนั้นคือ ตกงาน ต้องการลดค่าใช้จ่าย และกังวลการระบาดของโดวิดนพื้นที่ที่ต้นเองอยู่ จึงต้องกับมาอาศัยอยู่ที่บ้านโดยขั้นตอนในการกับมาบ้านคือ ติดต่อไปยัง ผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ประจำหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อจะได้จัดสถานที่ในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ และในตำบลหินลาดนั้นก็จะมีสถานที่กักตัว 2 ที่ ได้แก่ วัดป่าเทพนิมิตร กับวัดบ้านหินลาด กักตัวเป็นเวลา 14 วัน จะมีหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหินลาดมาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19 ) และจะมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนหรือราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ (ชรบ.) และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด (อบต.) คอยเฝ้าและให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนอาชีพหลักๆที่จะกับมาทำต่อก็คืออาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป ทั้งนี้ถึงจะฉีดวักซีนแล้วก็ตามต้องดูแลรักษาตัวและป้องกันตัวเองจากเชื่อไวรัสโควิด 19   โดยการป้องกันตัวเองและสังคมจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 คือการรักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น การล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ การเฝ้าระวังและสังเกตอาการตัวเองนั้น นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสแล้ว หากระหว่างสังเกตพบว่ามีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ทำให้สามารถเข้ารับการตรวจและรักษาได้ทันท่วงทีอีกด้วย

ผลสรุปการทำงานในเดือนสิงหาคม 2564 นี้ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จึงทำให้การลงพื้นที่สำรวจเกิดความลำบาก ข้าพเจ้าและทีมงานจึงแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ3-4 คนเพื่อจะลงพื้นที่ได้สะดวกและไม่เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก โดยการลงพื้นที่สำรวจผ่าน Application U2T  ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเน้นไปในการสำรวจที่ย้ายกับมาอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า (COVID 19)  โดยสาเหตุหลังๆที่ทำให้ต้องกับมาอยู่บ้านนั้นคือ ตกงาน ต้องการลดค่าใช้จ่าย และกังวลการระบาดของโดวิดนพื้นที่ที่ต้นเองอยู่ ส่วนอาชีพหลักๆที่จะกับมาทำต่อก็คืออาชีพเกษตรกรและรับจ้างทั่วไป

 

อื่นๆ

เมนู