ID04 กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีตำบลบ้านกรวด

ข้าพเจ้า นางสาวสุมาลี เอ็นดู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านกรวดได้มีกิจกรรมเสริมสร้างการทำความดีและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของตำบล ได้มีการปรับปรุงทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆแหล่งเรียน และได้มีการนำต้นไม้ไปถวายวัดเพื่อปลูกทดแทนต้นที่ตาย และมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม

ปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งเรียนรู้

 

 

พัฒนาปลูกต้นไม้ที่วัด

 

หลังจากการปรับปรุงพื้นที่แล้ว ทางทีมงานก็ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 เช่น แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ และได้มีการมอบวัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว  เพื่อที่จะนำไปมอบให้แก่ ชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลบ้านกรวด

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู