ข้าพเจ้า นายศักดิ์ดา อาจพงษา ประเภทประชาชน ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสายโท 7 ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสำรวจสภาพชุมชนและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านสายโท 7 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อมูลภาคครัวเรือน รวมถึงให้ข้อแนะนำ ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาชุมชนบ้านสายโท 7

ด้วยการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ละลอก3 ทำให้ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านสายโท7 ได้เปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านจึงได้จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับคนในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกันและการเฝ้าระวังการนำเชื้อ โควิด-19 เข้ามาในชุมชนบ้านสายโท7 โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่างดให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สีแดงไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่บ้านสายโท7 และหากมีญาติหรือกลุ่มคนที่เดินทางเข้ามาในชุมชนจะต้องดำเนินการคัดกรองอย่างเคร่งครัดและต้องกักตัวที่ศาลากลางหมู่บ้านอย่างน้อย 14 วันตามมาตรการ อีกทั้งมีการจัดเวรยามตั้งจุดคัดกรองคนเข้าคนออกภายในชุมชนและอสม.ประจำหมู่บ้านทำหน้าที่ดูแลห้าครอบครัวต่อ อสม.1คน อสม.คอยสังเกตพฤติกรรมของคนในครอบครัวมีไข้หรือไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่และมีคนกลับมาจากต่างจังหวัดหรือไม่ ไปเที่ยวหรือไปร่วมงานสังสรรค์ ที่มีความเสี่ยงหรือไม่
ดังนั้นจึงทำให้คนในชุมชนบ้านสายโท7มีความมั่นใจว่า มีความปลอดภัย และจะรอดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ละลอก 3ไปได้โดยไม่มีผู้ติดเชื้อหรือผู้เสียงสูงในชุมชนบ้านสายโท7

อื่นๆ

เมนู