ข้าพเจ้านางสาวนัฐริกา กิติพันธ์ ประเภทบัณฑิต วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ได้ลงพื้นที่ไป หมู่ 2 สายโท10ใต้ ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลกับ ผู้ใหญ่บ้านวุฒิไกร  ฉิมงาม เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของหมู่ 2

 

ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่ 2 สายโท 10 ใต้

     เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานราชการเป็นผู้เข้ามาสนับสนุนการจัดตั้งคือนิคมสร้างตนเองอำเภอบ้านกรวดมีราษฎรอพยพมาจากหลายแห่งเพราะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยนายรัฐ  ใจอุ่น เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้ปกครองหมู่บ้านคนแรก เรียกว่าหัวหน้าเขต  ต่อมาเมื่อปีพ.ศ 2518 ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามการสู้รบในราชอาณาจักรกัมพูชาอำเภอบ้านกรวดจึงได้มอบหมายให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอบ้านกรวด เป็นหน่วยควบคุมและจัดตั้งจุดตรวจชายแดน ต่อมาปีพ.ศ 2519 ได้ผลกระทบจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์(ผกค) ร่วมกับกำลังทหารกัมพูชา(เขมรแดง) เข้ามาแทรกซึมภายในหมู่บ้านวางกับระเบิด ปล้นสดมถ์ เผาบ้านเรือน เมื่อปีพ.ศ 2521 การ  กระทำของหน่วยแทรกซึมได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการโจมตีฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ทำให้มีการอพยพย้ายไปอยู่ที่อยู่ใหม่เป็นจำนวนมาก จนถึงปีพ.ศ 2522 เหตุการณ์ต่างๆ      ก็เริ่มคลี่คลายทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้   

     นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดกับราษฎร จึงได้จัดสรรที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนละ 1 ไร่รวมเป็น 100 ครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 100 ไร่และทางราชการได้ประกาศให้เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยกัมพูชา(ปชด)  และจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง(อพป.) เมื่อพศ 2527 ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นคือนายซาย ทาเงิน ลงตำแหน่งตั้งแต่ปีพศ 2520 2538  ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 นายเชื้อ เสาะสืบงาม ดำรงตำแหน่งปีพศ 2539 ถึง 2542  ผู้ใหญ่บ้านคนที่ 3 นายทองปาน หารแจก  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันนายวุฒิไกร ฉิมงาม จำนวนประชากร และจำนวนครัวเรือน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 242 ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด 932 คน ชาย 467 คน  หญิง 465 คน

 

อาณาจักรเขต

  • ทิศเหนือติดกับบ้านสายโท 10 เหนือหมู่ที่ 6                             
  •  ทิศใต้ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา                                                   
  •   ทิศตะวันออกติดกับติดกับบ้านสายโท 11 ใต้                             
  •  ทิศตะวันตกติดกับบ้านสายโท 9 หมู่ที่ 11

 พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด 3600 ไร่พื้นที่ทางการเกษตร 3607 ไร่พื้นที่สาธารณประโยชน์ 33 ไร่ที่อยู่อาศัย 200 ไร่

ภาษา

 ภาษาพูดภาษาอีสาน 80% ภาษาเขมร 20%

บริการสาธารณะในหมู่บ้าน

  • วัดโรงเรียน 1 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
  • สนามกีฬา 1 แห่งสนามเด็กเล่น 1 แห่ง
  • หอกระจายข่าว 1 แห่ง
  • น้ำประปา 2 แห่ง
  • ศาลาอเนกประสงค์ 1 แห่ง

อื่นๆ

เมนู