ข้าพเจ้านางพนมวัน เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ได้ลงพื้นที่เตรียมและบรรจุเจลแอลกอฮอล์เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายยังสถานที่คักรองทั้งเทศบาลตำบลโนนเจริญ เจลที่เราทำครั้งนี้มี 2 อย่างคือ แบบสเปร์ และแบบขวดบีบเล็กๆน่าใช้มากๆ การทำงานครั้งนี้สร้างความสามัคคีกันในกลุ่มเพราะเราร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโชยน์แก่ชุมชนของเรา

ภาพที่นำไปแจกจ่ายยังผู้นำชุมชนต่างๆ

Tags:

อื่นๆ

เมนู