ข้าพเจ้านางสาวจุฑารัตน์ เชือนรัมย์ กลุ่มประชาชน ต.โนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร ID08 โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

U2T โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ทั้งคณะที่บ้านโคกใหญ่ ได้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย กล้วยฉาบต่างๆ และมีการสาธิตเผ่าถ่านด้วยชีวมวล กิจกรรมครั้งนี้ชาวบ้านให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างมาก เป็นกิจกรรมการสงเสริมด้านอาชีพให้มีรายได้และนำไปพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมการแปรรูปจากกล้วย

กิจกรรมการเผาถ่านชีวมวล

สรุปกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประจำตำบลโนนเจริญเพื่อสร้างศักยภาพให้ชุมชนและตำบลส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่ดีขึ้นต่อไป

อื่นๆ

เมนู