ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

จากการที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ในช่วงที่ผ่านมาทำให้ทางผู้ปฏิบัติงานและคณาจายืได้ทราบถึงปัญหาของชุมชน ตำบลโนนเจริญในหลายปัญหา และปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นคือปัญหาของการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน   ทำให้คณาจารย์และคณะผู้ปฏิบัติงานได้ ตำบลโนนเจริญ ได้มีแนวคิดในการจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับประชาชนในตำบลโนนเจริญ เพื่อที่จะได้มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนได้อย่างคุ้มค่า และเพื่อจะสร้างแนวทางในการสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วย

ดังนั้นจึงทำให้ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2564 พวกเรา u2t ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดกิจกรรมอบรม โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบ CLIPP MODEL สร้างนวัตกรรมก๊าซ ชีวมวล เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับรัฐวิสาหกิจชุมชน  ตำบลปราสาท ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในการจัดกิจกรรมนั้นได้จัดกิจกรรม ณ ศาลาบ้านโคกใหญ่ หมู่ 11 ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นประชาชนที่เป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านละ 3 คน จำนวน 11 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 33 คน โดยในการอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้ ให้ความรู้ในเรื่องของการเผาถ่านพลังงานชีวมวล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย และยังมีการสาทิตวิธีการเผาถ่านด้วยพลังชีวมวล การแปรรูปกล้วย ให้ครั้งเราเลือกการทำกล้วยฉาบ และสอนวิธีการทอดกล้วยแบบไม่อมน้ำมัน เพื่อให้ชุมชนนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป ในการอบรมนี้ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก มีการถามข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้พวกเราชาว U2T ยังได้มอบอุปกรณ์ทำครัวให้แก่ชุมชนอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนนั้นได้นำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู