สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอัญมณี กังขรนอก ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.)  ซึ่งการปฏิบัติงานในเดือนมิถุนายนนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีดังต่อไปนี้

 • จัดเก็บข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ
 • ลงเลขรับหนังสือ
 • ลงเลขส่งหนังสือ
 • ตัดต่อวีดีโอ
 • ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงาน อัพเดตข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจุบัน
 • ปฏบัติหน้าที่ตามที่พัฒนากรได้มอบหมาย

การลงพื้นที่

 1. ลงพื้นที่โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข กิจกรรมปลูกผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดเทพารมณ์ บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 5 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

2. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ม.1 ต.กู่สวนแตง
 2. กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่ ม.9 ต.กู่สวนแตง
 3.  กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเยือง ม.2 ต.หนองเยือง
 4. กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเยือง ม.2 ต.หนองเยือง

3.ลงพื้นที่โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF share happiness)

4. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา พช. ณ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 6 ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

 

อื่นๆ

เมนู