ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลบ้านดอนพัฒนา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วนำไปลงฐานข้อมูลในแอปพลิเคชั่น โดยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรภายในชุมชนซึ่งส่วนใหญ่จะทำไร่มันสำปะหลัง มีสวนยางพารา

ซึ่งชาวบ้านจะมีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีการไปเช่าในการทำการเกษตร แล้วก็นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมวิเคราะห์เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในแอปพลิเคชั่น

ปัญหาที่พบคือ ชาวบ้านส่วนมากไปทำงานในตอนกลางวัน บางคนก็ไม่ให้ความร่วมมือเพราะกลัวเรื่องcovid-19จึงทำให้ได้ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู