รายงานผลการปฏิบัติงาน : นายรัฐธรรมนูญ ปะวันนัง

            สถานที่สำรวจ : หมู่บ้านหนองทวีทรัพ หมู่ 5 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปข้อมูลการสำรวจ : จากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งแปรรูปกล้วยในพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ พบว่ามีสถานที่แปรรู้ปกล้วย อยู่หนึ่งแห่งซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า otop ประจำตำบลทุ่งจังหัน การการสำรวจแม่ค้าหรือพ่อค้าคนกลาง หรือห้างร้านที่รับซื้อกล้วยแปรรูป พบว่าพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อมาจากกลุ่มในตัวเมืองนครราชสีมาและตัวเมือง บุรีรัมย์ โดยกลุ่มลูกค้ามีทุกเพศทุกวัย และสามารถจำแนกตามรสชาติ  กล้วย ฉาบ  ได้ดังนี้ รสชาติที่หนึ่ง  กล้วยฉาบรส เบรคแตก จะอยู่ในกลุ่ม วัยกลางคน ถึงผู้สูงอายุ รสชาติที่สอง กล้วยฉาบรส บาร์บิก้า จะอยู่ในกลุ่ม เด็กและวัยรุ่น และรสชาติที่สาม กล้วยฉาบรสเค็ม   จะอยู่ในกลุ่ม ทุกช่วงอายุ ปริมาณที่ส่งขายต่อเดือนเฉลี่ยเดือนละ 200 ถึง 300 กิโลกรัม มีกลุ่มพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเฉลี่ยเดือนละสองครั้ง ซึ่งราคาการขายจะมีการกำหนดราคาไว้สองรูปแบบ คือ ราคาขายปลีกกิโลกรัมละ 140 บาท ราคาขายส่ง กิโลกรัมละ 120 บาท ในส่วนของช่องทางการประสาสัมพันธ์พบว่า ประชาชนหรือลูกค้าส่วนใหญ่พบเห็นระหว่างเดินทางผ่านตำบลทุ่งจังหัน และจากการออกร้านสินค้า otop ซึ่งผู้แปรรูปสินค้ามีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ดั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเสียหายของสินค้าในการผลิตหนึ่งครั้ง จะผลิต เพียงขาย เฉพาะเดือนนั้น เมื่อขายหมด ถึงจะผลิตซ้ำอีกครั้ง จะไม่แปรรูปกล้วยออกมาค้างสต๊อกไว้ เพราะฉะนั้นสินค้าจึงจะสดใหม่และกรอบ มีคุณภาพ

 

อื่นๆ

เมนู