จากการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่า ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 182,548 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้มีจำนวน 2,662 ราย เป็นการติดเชื้อ
ภายในประเทศ 2,646 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 28 ราย โดยในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่าแนวโน้มของการพบ
ผู้ป่วยที่มีประวัติเคยไปในที่ชุมชนพลุกพล่านหรือที่แออัด การสัมผัสผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงานเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึง
ต้องเน้นการสอบสวนและควบคุมโรคในแหล่งดังกล่าว ได้แก่ การแยกผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา การค้นหาผู้สัมผัส
ให้ได้ครอบคลุม และแยกผู้สัมผัสโดยพิจารณาใช้มาตรการ bubble and seal ในสถานประกอบการ รวมถึงการคัด
กรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในวงจำกัด รวมถึงการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสกลาย
พันธุ์ในการระบาดเป็นกลุ่มก้อน  งดการจับกลุ่มพูดคุยกันหรือรับประทานร่วมกัน และรีบเข้ารับวัคซีนตามสิทธิของตนเอง

         ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่และสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงถูกปิด ทำให้ผู้คนตกงาน ขาดรายได้ การใช้ชีวิตลำบากมากขึ้น เราจึงต้องมีการศึกษาและเรียนรู้วิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัย เราจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและส่งเสริมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  ลงพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

เวลา 08.00-11.00 น. ได้มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน และบริเวณรอบๆ

หลังจากทำความสะอาดในบริเวณต่างๆเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยได้มีการมาฉีดพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

เวลา 11.00-13.00 พวกเราพนักงานU2T ได้จัดกิจเพื่อสังคม พัฒนาช่วยเหลือพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนก่อนมีการเปิดภาคเรียน ได้ร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน และคณะครู แจกแอลกอฮอล์เจล แจกหน้ากากอนามัย และ มีการสอนทำหน้ากากอนามัย(Face Child) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ให้ความรู้เพื่อทุกๆคนสามารถทำใช้เองที่บ้านได้

หลังจัดกิจกรรมต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้มีการร่วมรับประทานอาหารก่อนเดินทางกลับ

พวกเราพนักงานU2T ต้องขอขอบคุณชุมชน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองม่วงเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณมากๆค่ะ

วิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อีกหนึ่งวิธีก็คือ การได้รับการฉีดวัคซีนนั่นเอง อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันนะคะ

วิธีการเตรียมความพร้อม ก่อนถึงวันเข้ารับวัคซีน
– ไม่อดนอน ควรนอนหลับให้เพียงพอ
– หลีกเลี่ยงเครืองดื่มที่มี่แอลกอฮอลล์ ชา และกาแฟ
– ไม่มีไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในวันฉีดวัคซีน
– หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนัก 2 วัน ทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน
– ควรฉีดวัคซีนบริเวณแขนที่ไม่ถนัด และหลังฉีดควรหลีกเลี่ยงการยกของหนั

 

 

 

 

 

ขั้นตอนวันเข้ารับการฉีดวัคซีน
– นำบัตรประจำตัวประชาชนมายืนยันตัวตนที่จุดให้บริการ
– ทำการเข้าตรวจวัดความดัน และตอบคำถามเพิ่มเติม
– เข้ารับการฉีดวัคซีน
– นั่งพักรอสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที
– ทำเรื่องนัดหมายสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2   ซิโนแวค ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มที่ 1 ประมาณ 21 วัน (2 – 4 สัปดาห์)

 

มาฉีดกันเยอะเถอะค่ะ รับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม ถึงแม้เราจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เราต้องมีการป้องกันตัวเองเหมือนเดิม ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการชุมนุม สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อมีการออกไปพื้นที่สาธารณะ มาฉีดวัคซีนกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู