1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด
  4. IDO6-สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม 01) ณ บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 10 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

IDO6-สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน(แบบฟอร์ม 01) ณ บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 10 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์ม 01

เมื่อวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลสายตะกู ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ลงสำรวจข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ณ หมู่ 10 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำรวจสมาชิกในครัวเรือน 1 คน/ครัวเรือน

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

1.จำนวนประชากรที่ได้สำรวจ

จำนวน 105 คน

 

2.อายุของกลุ่มประชากรที่ได้สำรวจ

อายุ จำนวน(คน)
21-25 ปี 1
26-35 ปี 5
36 – 59 ปี 55
60 ปีขึ้นไป 44

 

3.ศาสนาที่บุคคลส่วนใหญ่ในชุมชนนับถือ

คือ ศาสนาพุทธ

 

4.ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) ร้อยละ
ต่ำกว่าประถมศึกษา 14 13.33
ประถมศึกษา 67 63.81
ปวช. 1 0.95
ปวส. 1 0.95
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 11.43
มัธยมศึกษาตอนปลาย 8 7.62
ปริญญาตรี 2 1.91
ทั้งหมด 105 100

 

5.คนเด่นในชุมชน

1.นายเกียรติ นิราษภัย(หมอธรรม)

2.นายสวย เพ็งประโคน(ผู้นำทางศาสนา)

3.นางสมบัติ ตะเกิ้งผล(กลุ่มทอผ้าไหม)

4.นางสาวธนพรรณ ดูให้ดี(ทอผ้าไหม)

 

6.การประกอบอาชีพ

อาชีพ จำนวน(คน) ร้อยละ
ค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว 3 2.857
ทำนา 50 47.62
ทำไร่ 0 0
ทำสวน 1 0.95
รับจ้างทั่วไป/บริการ 28 26.67
ว่างงาน/ไม่มีงานทำ 20 19.05
อื่นๆ 1 0.95
ทั้งหมด 105 100

 

อาชีพที่ทํารายได้สูงสุดของครัวเรือน จำนวน(คน) ร้อยละ
เกษตรกรรม 51 49.5
เกษตรกร 1 0.97
รับจ้างทั่วไป 31 30.1
ค้าขาย 4 3.88
สวนยาง 1 0.97
เงินเดือนผู้สูงอายุ 6 5.83
ว่างงาน 5 4.85
รับราชการ 1 0.97
ไม่มีคำตอบ 3 2.91
ทั้งหมด 103 100

 

7.ผลผลิตหลักด้านการเกษตรของชุมชน

ผลผลิตหลักทางด้านการเกษตรของชุน ระบุชนิด จำนวน(คน) ร้อยละ
ทำนา 102 94.44
ทำสวน 0 0
ทำไร่ มันสำปะหลัง, อ้อย 2 1.85
อื่นๆ 2 1.85
ทั้งหมด 108 100

 

8.ที่มาและจำนวนรายได้หลักโดยเฉลี่ยของครัวเรือน

ที่มาของรายได้ครัวเรือนหลักมาจาก จำนวน(คน) ร้อยละ
อาชีพที่ทําเป็นหลัก 52 49.52
รับจ้าง 25 23.81
ทั้งอาชีพหลักและรับจ้าง 13 12.38
อื่นๆ 15 14.29
ทั้งหมด 105 100

 

จํานวนรายได้ของครัวเรือน (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) จำนวน(คน) ร้อยละ
 ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน 24 23.07
 5,000-10,000 บาท/เดือน 61 58.65
 10,000 – 20,000 บาท/เดือน 16 15.38
 20,000 – 30,000 บาท/เดือน 2 1.92
 30,000-40,000 บาท/เดือน 1 0.96
 มากกว่า 40,000 บาท/เดือน 0 0
ไม่มีคำตอบ 0 0
ทั้งหมด 104 100

 

9.หนี้สินของครัวเรือน

หนี้สิน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 0 0
10,000-40,000 บาท 29 47.54
40,000-90,000 บาท 10 16.39
90,000-140,000 บาท 3 4.92
140,000-200,000 บาท 6 9.836
มากกว่า 200,000 บาท 13 21.31
ทั้งหมด 61 100

 

10.การออมเงินของครัวเรือน

ภาวะการออมเงินของครัวเรือน จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 10,000 บาท 12 75
10,000-40,000 บาท 2 12.5
40,000-90,000 บาท 2 12.5
90,000-140,000 บาท 0 0
140,000-200,000 บาท 0 0
มากกว่า 200,000 บาท 0 0
ทั้งหมด 16 100

 

11.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม จำนวน(คน) ร้อยละ
 ขยะ 0 0
 น้ำเสีย 2 8.33
 ควันพิษฝุ่นละออง 2 8.33
 เสียงดัง 2 8.33
 การใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 12.5
 สภาพที่อยู่อาศัยชํารุดทรดุโทรม 0 0
 แสงสว่างไม่เพียงพอ 9 37.5
 ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค 6 25
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 24 100

 

12.ปัญหาด้านสังคมในชุมชน

ระบุปัญหาสังคม จำนวน ร้อยละ
 ยาเสพติด 2 16.67
 วัยรุ่น 1 8.333
 การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ 3 25
 การทะเลาะวิวาท 1 8.333
 ปัญหาการลักทรัพย์/ลักขโมย 0 0
 การเข้าถึงการศึกษา 0 0
 ปัญหาการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ 1 8.333
 พื้นที่สาธารณะ 0 0
 ปัญหาการแบ่งเขตที่ดิน 1 8.333
 ปัญหาความยากจน 3 25
 ปัญหาความขัดแย้งทางด้านการเมือง เช่น การแบ่งขั้วแบ่งฝ่าย 0 0
 อื่นๆ (ระบุ) 0 0
ทั้งหมด 12 100

 

สรุป 

จากการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน หมู่ 10 บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการสำรวจทั้งหมด 105 ครัวเรือน ทำให้ทราบว่า อายุของประชากรที่สำรวจโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 36 – 60 ปีขึ้นไป ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษา รองลงมาคือ ต่ำกว่าระดับประถมศึกษามีจำนวน 14 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้หลักของครัวเรือนมาจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน และมีหนี้สินในครัวเครือนอยู่ที่ประมาณ 10,000-40,000 บาท สาเหตุของภาระหนี้สินนั้นเกิดจากการทำการเกษตรและการศึกษาของบุตรหลาน ในส่วนของการออมเงิน มีเงินออมโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 บาท และยังพบว่าปัญหาในชุมชนนั้นมีมาก ทั้ง ปัญหายาเสพติด ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ปัญหาความยากจน ปัญหาขยะและปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค ซึ่งคนในชุมชนได้ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างมีระบบ

 

วีดิโอนำเสนอการทำผ้า ECO PRINT

 

อื่นๆ

เมนู