การปฎิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

         

สวัสดีค่ะ  ดิฉันนางสาวเจนจิรา  กะสมรัมย์  บุคคลากรดำเนินงานตำบลสวายจีก หลักสูตร (Ms04) การแปรรูปผ้าไหมให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

 

         

ประชุมคณะทำงานตำบลสวายจีก  ณ ห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

               

               

สมาชิกตำบลสวายจีก ตัดเย็บเสื้อนำเสนองาน “เสื้อตามใจฉัน” ณ ห้องประชุมบ้านใหม่ หมู่ 4 ตำบลสวายจีก

         

           
คุณ อริยพล กลองชัย วิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และสาธิตการนุ่งผ้าไหมในรูปแบบต่างๆ นุ่งผ้าแบบหน้าชายพก  นุ่งผ้าแบบหน้านาง และการนุ่งผ้าแบบถุงป้าย

 

     

อาจารย์อุดม  อาญาเมือง  ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนสวายจีก ประวัติความเป็นมา วิธีชีวิตและได้เล่านิทานพื้นบ้านประจำตำบลสวายจีก

 

 

   

ป้าสมจิต  ไชยสุวรรณ์และคุณปรารถนา  อาญาเมือง วิทยากรผู้อบรมในหัวข้อ การใช้ผ้าอัดกาว เพื่อสร้างความทรงตัว  สมาชิกให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก สมาชิกสามารถนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองได้

 

อื่นๆ

เมนู